หนังสือใหม่ เดือน มกราคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 2/1/2555 16:43:04     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8803

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ 

ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มกราคม พ.ศ.2555

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

 

๑.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.

๒.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์  ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓.     อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๔.

๔.     ข่าวสารด้านมาตราวิทยา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.

๕.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๔.

๖.     Green Research’September 2011.

 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑.     กระบวนการพัฒนาผู้นำและชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ชุมชนเมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่. เอกพิญช์  ชินะข่าย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๐๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๑

๒.     พันธุกรรมของไม้พะยูง   Dalbergia cochinchinensis Pierre. นลินี  รุ่งเรืองศรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๘  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๒.

๓.     การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวรสเค็มน้อยโดยใช้โคจิจากข้าวเหนียว. สิทธิสิน  บวรสมบัติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๓.

๔.     การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่าย Transcription factor genes  ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์

รงควัตถุแอนโทไซยานินเข้าสู่กล้วยไม้เอื้องนางลม. รัฐพร  จันทร์เดช. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๔.

๕.     การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านอาหารปลอดภัย. บัญญัติ  มนเทียรอาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๕. 

๖.      การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๖. 

๗.    พฤติกรรมราคา ความเสี่ยง และการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทย. เริงชัย  ตันสุชาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2555 / 07.

๘.     ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือตอนบน. อารีย์  เชื้อเมืองพาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๘.

๙.     การพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม. ปฎิภาณ  สุทธิกุลบุตร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๑๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๐๙.

๑๐.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่. นิศาชล  ลีรัตนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๑๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๐.

รายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือใหม่เดือน มกราคม 2555

ข่าวล่าสุด