หนังสือใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 3/5/2555 14:57:04     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6411

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายชื่อหนังสือใหม่ 

ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๔

๒.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๔

๓.     ข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๔.     ข่าวโครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ. ฉบับประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

๕.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕

๖.      Maejo  International   2010.

๗.    Agricultural  Research  Jan. 2012.

 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑.     การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อ.ฝาง. วีระพล  ทองมา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๑.

๒.     ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา. วิทยา  ดำรงเกียรติศักดิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๑๒  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๒.

๓.         วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชนเผ่า มปี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม / กรณีศึกษา บ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อ. เมือง จ. แพร่. ศิริพร  พันธุลี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๐๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๓.

๔.         เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อกุ้งร้าง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร. นายสมพร มีแสงแก้ว รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๔.

๕.         เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในพื้นที่ดินทรายชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร. นายประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๕.

รายงานประจำปี

  1. รายงานประจำปี  ๒๕๕๔.  สำนักบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๕๔.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

------------------

รายละเอียด

ข่าวล่าสุด