หนังสือใหม่เดือน มีนาคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2555 9:57:28     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8295

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ 

มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

๑.     ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่. ณัฐพร  จันทร์ฉาย, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๖.

๒.     การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร. เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/ช๓๓ .๐๓.

๓.         ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์. ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/ช๓๓.๐๔.

๔.         การเลี้ยงปลากดหลวงระบบหมุนเวียนน้ำร่วมกับระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๓๓ .๐๕.

๕.          การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ หัวข้อที่ 1.   การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั่วที่ 1 ของสายพันธุ์ใหม่จากต้นพืชปลอดเชื้อ ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๗.

๖.          พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซิสเพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพาณิชย์. ธนวัฒน์  รอดขาว.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๘.

๗.        ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดชุมพรและแนวทางในการพัฒนา. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๙.

๘.         การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura aruiculata Cass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. ธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๒๐.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฉบับประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔  – มกราคม ๒๕๕๕.

๒.     อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.  

๓.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

๔.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน –  ธันวาคม  ๒๕๕๔.

๕.     จดหมายข่าว วช.  ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ธันวาคม  ๒๕๕๔.

๖.      ลำไยสาสน์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๔ – พฤศจิกายน ๒๕๕๔.

๗.    วารสารประกันสังคม. ฉบับประจำเดือน มกรคม  ๒๕๕๕

๘.     วิจโยสาร. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ - มกราคม  ๒๕๕๕

๙.     Green Research. Vol.8 No.20 Jan. 2011.

๑๐.Maejo  International . Vol. 5 No. 1 – 3.   2011.

 

รายงาน, และหนังสืออื่นๆ 

๑.     รายงานประจำปี  ๒๕๕๔ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์.

๒.     รายงานประจำปี  ๒๕๕๔  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

๓.     รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

๔.     รายงานการประชุมวิชาการ Symposium on ‘Fish in Research development’ A Satellite Symposium to 7th AOSCE Congress

๕.     สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พ.ศ.  ๒๕๕๕.

 

----------------------

ข่าวล่าสุด