หนังสือใหม่ เดือน เมษายน 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2555 10:11:05     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7540

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

๑.     การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน – สมุนไพร เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. จิราพร  โรจน์ทินกร, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๒๙.

๒.     ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร. ( งบประมาณ ปี ๒๕๕๒ ) กรผกา  อรรคนิตย์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๐  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๐.

๓.     ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร. ( งบประมาณ ปี ๒๕๕๓ ) กรผกา  อรรคนิตย์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๓  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๑.

๔.         การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลำไย                                          กรณีศึกษา / จังหวัดเชียงใหม่. จักรพงษ์  พวงงามชื่น. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๓๒.

๕.         ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ. ชัชวิจก์  ถนอนถิ่น.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๓.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร ฉบับประจำเดือน, กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕.

๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขา มนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน  ๒๕๕๕. 

๓.     วาสารวิจัย มข. ( สาขา วิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

๔.     วารสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม –  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.

๕.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.

๖.      จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม , สิงหาคม  ๒๕๕๔.

๗.    อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.

๘.     ข่าวสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน มกราคม  – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.

๙.     สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๔๔ .

๑๐.เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

๑๑.Green Research. Vol.8 No.20 Jan. 2011.

๑๒.Agricultural  Research  March.  2012.

 

รายงาน, และหนังสืออื่นๆ

 

๑.     สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๔๔ .

๒.     เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

๓.     การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว. ๒๕๕๔. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย .

----------------------

 

ข่าวล่าสุด