หนังสือใหม่ เดือน พฤษภาคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 6/5/2555 11:25:17     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9678

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑.     การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ. ชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง, อำนาจ  รักษาพล, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๔.

๒.     การเพิ่มผลผลิตกุ้งฝอยในบ่อดินโดยใช้หอยเชอรี่ร่วมกับการใช้วัสดุหลบซ่อน, บัญชา  ทองมีงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๕.

๓.     กระบวนการจัดตั่งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ใน อ.สันทราย      จ. เชียงใหม่, ธนรักษ์  เมฆขยาย.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๐๑  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๖.

๔.         การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวมาตราฐานโดยวิธีการก่อกลายพันธุ์ด้วยลำอนุภาคในสภาพแปลงทดลอง. ประวิตร  พุทธานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๓๗.

๕.         การพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิคส์และการอบรมผ่านเครือข่าย : เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, ลลิดา ภู่ทอง, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๘.

๖.          กระบวนการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน : กรณีศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์, นพดล จรัสสัมฤทธิ์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๙.

๗.        การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียนไดออกไซด์โดยวิธีโกล์พสามา, ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๐.

๘.         การปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์แป้งในข้าวโพดเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมล็ดและผลผลิต,              ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๑.

๙.          การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ ภาระหนี้สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้, พัชรี  หล้าแหล่ง, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๒.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารไทย ฉบับประจำเดือน, ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๔.

๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขา มนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๔. 

๓.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มกราคม –  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.

๔.     จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.

๕.     จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๕.

๖.      Agricultural  Research.  Apill.  2012.

ข่าวล่าสุด