หนังสือใหม่ เดือน มิถุนายน 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:55:35     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7037

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ.

 

๑.     การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้, ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี , รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๓.

๒.     สรุปผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔.

๓.     “ทำงานวิจัยอย่างไรถึงใช้ประโยชน์ได้” โครงการ KM งานวิจัย.

 

----------------------

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน, มิถุนายน  ๒๕๕๕.

๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขา วิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน  มีนาคม - เมษายน  ๒๕๕๕. 

๓.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มีนาคม –  เมษายน  ๒๕๕๕.

๔.     วารสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.

๕.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๕.

๖.      จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๕.

๗.    ลำไยสาส์น ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๔. 

๘.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.

๙.     ข่าวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.

๑๐.Thai Journal of Genetics.  July – Dec.  2011.

๑๑.ACCESS.  June 2012.

 

รายละเอียด

ข่าวล่าสุด