หนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2555 9:56:20     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6425

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน กรกฎาคม 2555

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ. 

๑.     การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้, ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี , รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๓.

๒.     ผลของชนิดฟอสเฟต เกลือ และความเป็นกรด ด่าง ต่อผลผลิตและคุณภาพของปลานิลแล่แช่แข็ง. สุดาพร  ตงศิริ.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๑๕.๐๕.

๓.     การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด. กระสินธุ์  หังสพฤกษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/ช๓๓. ๐๘.

๔.     การตรวจหาออร์ฟทูของเซอร์โคไวรัสในสุกรอย่างรวดเร็วด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์. นสพ. ดร. อรรณพ  สุริยสมบูรณ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. ๑๖๘.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน, เมษายน   ๒๕๕๕.

๒.     วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕. 

๓.     วารสารวิจัย ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ –  พฤษภาคม   ๒๕๕๕.

๔.     วารสารไทย ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม   ๒๕๕๕.

๕.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๕.

๖.      จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม   ๒๕๕๕.

๗.    ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน   ๒๕๕๔. 

๘.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม   ๒๕๕๕.

๙.     ข่าวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๕.

ข่าวล่าสุด