หนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2554 12:32:19     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4496

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2554


1.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ.  2553.  สมรรถนะของโซ่อุปทานการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  142 น.

2. พัชราภรณ์ ลิมปิอังกนันต์.  2553.  การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มตีเหล็กบ้านร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่.  รายงานผลการวิัจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  50 น.

3. วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์.  2553.  การพัฒนาเครื่องหมายในระดับโมเลกุลของลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophtora เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พริก.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  37 น.

4. ธวัชชัย จืดจาง.  2553.  การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  42 น.

5. ประพันธุ์ โอสถาพันธุ์.  2553.  การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์ : การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปัีกษ์ที่มีผลในการควบคุมเชื้อรา phytophthora sp. สาเหตุโรคเน่าเข้าไส้ของกล้วยไม้เอื้องแซะ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  75 น.

6. ตรีชฎา สุวรรณโน.  2553.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  39 น.

7. รายงานประจำปี พ.ศ.2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้่

8. รายงานประจำปี พ.ศ.2553 คณะศิลปศาสตร์ มหาิวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด