หนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2555 9:54:45     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6581

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ.

๑. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล, ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 22 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๖.

๒. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวจ้าวโดยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลข่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์ แสงทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๗.

๓. การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ ( โครงการวิจัยปีที่ 2 ). ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๘.

๔. ผลของการตัดแต่งกิ่ง ๕ รูปทรงต่อการผลิใบ การออกดอกและผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. สถาพร ฉิมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๙.

๕. การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมุลพืชสมุนไพร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สมชาย อารยพิทยา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๔๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๐.

๖. การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมของแผงโซล่าร์เซลล์ชนิดใหม่แบบพับงอได้. อัครินทร์ อินทนิเวศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๑.

๗. การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใช้กากถั่วเหลืองจากกหมักมูลสุกรทดแทนแหล่งโปรตีนเพื่อลดต้นทุนการผลิต. ทองเลียน บัวจูม. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๒.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

๑. วารสารวิจัย มข. ( สาขามนุษย์ศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕.

๒. วารสารวิจัย มข. ( สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕.

๓. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕.

๔. วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕.

๕. ข่าว งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕.

๖. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕.

๗. KMITL; July – December 2012.

๘. Agricultural Research; August; July; 2012.

 

ดาวน์โหลดรายชื่อเอกสาร

 

 


ข่าวล่าสุด