หนังสือใหม่ ตุลาคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2555 14:01:41     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8568

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2555

 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑.      การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ. ฐปน  ชื่นบาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๓

๒.     การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย. ศิราภรณ์  ชื่นบาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๔.

๓.     การศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้สารไกลซีนเบตาอีน เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและความทนทานของต้นกล้ามะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) ในสภาวะอุณหภูมิสูงและสภาวะเค็มจัด. สิริวัฒน์  สาครวาสี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๕

๔.     พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซีส เพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพานิชย์. ธนวัฒน์  รอดขาว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๖.

๕.     การศึกษาวิกฤตแรงงานภาคการเกษตร / กรณีศึกษาลำไย. สายสกุล  ฟองมูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๗.

๖.      ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ ในเขต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. กิ่งขวัญ  แดงสุวรรณ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖0 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๘.

๗.     สภาพการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผักพื้นบ้านของเกษตรกรในเขต อ.สันทราย จ. เชียงใหม่. ปวีณา  ลิมป์กาญจนวัฒน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ /๕๙.

๘.     การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโพลีเบต้าไฮดรอกซีบลิวทิเรทจากของเหลือทิ้ง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ. สมคิด  ดีจริง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖0.

๙.      การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไย โดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์. ทิพย์สุดา  ตั่งตระกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๑.

๑๐.  การพัฒนาวิธีการสกัดแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ. อนรรฆนง  ศรีไสยเพชร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๒.

๑๑.  บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านการเกษตร. วิไลพร  นามวงศ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙0 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๓.

๑๒.การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี ซอล – เจล เพื่อใช้ในการสลายตัวของฟีนอลและคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมจากทางภาคการเกษตร. ภูสิต  ปุกมณี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๔.

๑๓. การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล. จีรนันท์  เสนานาญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๕.

๑๔.  การสังเคราะห์สารกลุ่มเบนซิมิดาโซลเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราในมะเขือเทศ. อุทุมพร  กันแก้ว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๖.

 

วารสาร , ข่าวสารต่างๆ

๑.      วารสารไทย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕.

๒.     วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน สิงหาคม , กันยายน ๒๕๕๕.

๓.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.

๔.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.

๕.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕.

๖.      อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.

๗.     ACCESS September – November , 2012

๘.     Agricultural Research : June – September , 2012

ข่าวล่าสุด