หนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 12/4/2555 16:31:15     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8646

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ชุมชนแม่ทราย จ. แพร่.  ศิริพร  พันธุ์ลี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๖๗.
 2. โครงการศึกษาอุปสรรคและปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพื้นที่บ้านช้างเพื่อจัดทำแนวคิดและแผนในการแก้ไขเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง. เมธี  เงินคีรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 88 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๘.
 3. การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส พีอาร์อาร์เอส ในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC – 145. วศิน  เจริญตัณธกุล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๙.
 4. การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัส [ Eucaltyptus camaldulensis Dehn. ]  โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแม่ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรังเขตพื้นที่จังหวัดแพร่. วรรณา  มังกิตะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๐.
 5. รูปแบบการจัดการที่พักสัมผัสชีวิตชนบท Homestay Managment ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนบ้านหม้อ ต. ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่. อรจน  แสนไชย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๑.
 6. การพัฒนาระบบระบายความร้อนวัสดุปลูกเพื่อการผลิตสตอเบอรี่นอกฤดู. ปรีดา  นาเทเวศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๘ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๒.
 7. ผลของจุลินทรีย์โปรไปโอติกส์เฉพาะถิ่นต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งโรคติดเชื้อในปลานิล. อุดมลักษณ์  สมพงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๓.
 8. การเพิ่มจำนวนลูกแพะเพศเมียโดยการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อที่ผ่านการคัดแยก. วิวัฒน์  พัฒนาวงค์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๔.
 9. การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเยาวชนในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. วัฒนา  วณิชชานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๕.
 10. การศึกษาความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ. สุรชัย กังวล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๑๔ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๖.
 11. การสร้างมูลค่าเพิ่มลำไยตกเกรด.  ณัฐวุฒิ  ดุษฎี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๘๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๓๔๐๔.
 12. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี  2555.
 13. ราชาศัพท์. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารงานวิจัยรามคำแหง ( สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ฉบับประจำเดือน  มกราคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕. 
 2. วารสารงานวิจัยรามคำแหง ( สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคม ) ฉบับประจำเดือน  มกราคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕. 
 3. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับประจำเดือน เมษายน - กันยายน  ๒๕๕๕.
 4. วารสารวิจัย มข.  ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.
 5. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.
 6. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.
 7. ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม   ๒๕๕๕.
 8. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕.
 9. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๕.

   10.จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕.

   11.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.

   12.Green Research,  November,   2012.

ดาวน์โหลด

--------------------

ข่าวล่าสุด