หนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2554 12:31:53     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4504

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ฺ พ.ศ.2554

  1. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์.  2554.  แนวทางการใช้ Prebiotic และ Probiotic เสริมในอาหารเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อเข้าสู่ระบบฟาร์มสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรอินทรีย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 32 หน้า่.
  2. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน.  2554.  การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 42 หน้า่
  3. ณัฐพร จันทร์ฉาย.  2554.  การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวพทางอากาศชุมชนบ้านแม่จั๊ว โดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 102 หน้า่.
  4. ประพันธ์ โอสถาพันธุ์.  2554.  การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 75 หน้า่.
  5. ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์.  2554.  การปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์แป้งในข้าวเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมล้ดและผลผลิต.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 73 หน้า่.
  6. วศิน เจริญตัณธนกุล.  2554.  การประเมินประสิทธิภาพที่สร้างอินเตอร์ลิวคิน-10 Small Interfering RNA ในการเหนี่ยวนำ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome ของสุกร.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 44 หน้า่.
  7. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน.  2554.  การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้จุลินทรีย์เพื่อถิ่นการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 52 หน้า่.
  8. ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล.  2554.  การพัฒนาเทคนิคไมโครโฟลอะนาลิซีสสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดร่วมกับการตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนต์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 57 หน้า่.
  9. เกษราพร ทิราวงศ์.  2554.  การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 90 หน้า่.

ข่าวล่าสุด