หนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2556 15:23:15     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7621

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. โครงข่ายสีเขียวและความท้าทายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั่งในเมืองเชียงใหม่.  ดารณี  ด่านวันดี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๑๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๗๗.
 2. การแยกและคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอมไซม์เซลลูโลสจากมูลช้าง ม้า แพะ และโคอาลา. รัฐพร  จันทร์เดช. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๙.
 3. การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค. ปิยะนุช  เนียมทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๙.
 4. การลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม. ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๑ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๐.
 5. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่. นคเรศ  รังควัต. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๑.
 6. การแปลงเพศปลาหมอไทยด้วยเอสโตรเจนชนิดธรรมชาติ ( Premarin )  ให้ได้เพศเมียล้วน. จอมสุดา  ดวงวงษา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๒.
 7. โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน.    จีราภรณ์  อินทสาร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๓.
 8. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน /  กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. ธรรญชนก  คำแก้ว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๙๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๔.
 9. ศึกษาศักยภาพของวัดในเขตเทศบาลตำบลของอำเภอโดยรอบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน / กรณีศึกษา  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยางเนิ้ง และแม่ริม. อัจฉรี เหมสันต์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๘๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๕.
 10. วัดร้าง ปัญหาและโอกาสนำหรับเมืองเก่าเชียงใหม่. แทนวุธธา  ไทยสันทัด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๒๖ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๖.
 11. รายงานประจำปี  2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
 12. การปลูกสับปะรดตามแนวทางและวิธีการของเกษตรกร จ. ประจวบคีรีขันธ์. ( วิดิทัศน์ )

 

--------------------

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. จุฬาภรณ์วิจัย.  ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม   ๒๕๕๕. 
 2. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.
 3. จุลสารบริหารธุรกิจ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.
 4. จดหมายข่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.
 5. ข่าว สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม   ๒๕๕๕.
 6. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.

 

ข่าวล่าสุด