หนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5581

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ 

กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 

 1. แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่. ปรานอม  ตันสุขานันท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๘๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๐๗.
 2. การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของโมลด์ปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับ.      รัชดาภรณ์  ปันทะรส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๐๘.
 3. การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ( ปีที่ ๒ )   แสงเดือน  อินชนบท. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๐๙.
 4. การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ำทิ้งโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ. มยุรา  ศรีกัลยานุกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๑๐.
 5. การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล. สถาพร  แสงสุโพธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๑.
 6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศในจังหวัดเชียงใหม่. มนตรี  สิงหะวาระ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๒.
 7. ศึกษาแนวโน้มความต้องการการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม่.  ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๓.
 8. การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่. กชกร  เจริญทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๔.
 9. การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือ . เสกสรร  สงจันทึก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๕.
 10. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี และกายภาพในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ตำบลแม่แก้ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. พิมพร  มณเทียรอาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๖.
 11. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. พัชรินทร์  สุภาพันธ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗.๐๒.
 12. การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในการะชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร.     เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /   ช๓๓.๑๐
 13. รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.

 

--------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

 1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕. 
 2. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.
 3. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๖.
 4. ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.
 5. จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ. ฉบับประจำเดือน มกราคม – มีนาคม   ๒๕๕๖.
 6. ลำไยสาส์น. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕.
 7. ข่าวสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.
 8. Thai Journal. Jan – June 2012.
 9. Thai Journal. July – December 2012.

ข่าวล่าสุด