ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานห้องสมุด