หนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2556 12:15:55     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3364

รายชื่อหนังสือใหม่ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖

 

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ำเสีย. ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๓๘                                                                    
 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียเศษเปลือกมะม่วงสุกจากโรงงานอุตสาหกรรม. ธีรพงษ์  สว่างปัญญางกูร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔8 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๙                                                   
 3. การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย .เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๐    
 4. การศึกษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือลุ่มน้ำโขงเส้นทางเชียงของ – หลวงพระบาง.                 อุดมวิทย์  นักดนตรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๔๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๑  
 5. การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุ้งผ่าหลังแบบผีเสื้ออัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์. พูนพัฒน์  พูนน้อย รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ     ๒๕๕๖ / ๔๒
 6. เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อ . บัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๓        
 7. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก จังหวัดแม่ทา.  จักรพงษ์  พวงงามชื่น.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๔                   
 8. การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่. เริงชัย  ตันสุชาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๕

-----------------------------------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๕๖
 2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 3. วารสารฟ้าสวย น้ำใส  ฉบับประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๕๖
 4. ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕
 5. ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕
 6. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703