ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

รองศาสตราจารย์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล

อาจารย์


     

นายสมยศ มีสุข

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย