หนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 4/3/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 679

หนังสือใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. การมีเสถียรภาพและค่าเหมาะที่สุดของแบบจำลองระบบประสาท  เกรียงไกร  ราชกิจ. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๑                                                                

Stabilization and Optimization of Neural Networks. Grienggrai Rajchakit. 2014.

2.การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์. ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์, เรือนแก้ว ประพฤติ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์. 2557.

Potato Improvement for Commercial Processing . Siriporn  Pongsupasamit . Ruenkew Praprut , Chalit Pongsupasamit . 2014

 

 วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 

  1. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖
  5. จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่