หนังสือใหม่ เดือน เมษายน 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2557 11:19:38     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 564

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในชุมชน     มนตรี   สิงหะวาระ รายงานผลการวิจัย    มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๕                                                                                 The Study of Willingness to Pay and Optimum Marketing Mix for Biodiesel Using in Village. Montri singhawara. 2014.

2. อิทธิพลของระยะเวลาในการห่อผลโดยใช้ถุงกระดาษคาร์บอนต่อคุณภาพผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง. สุระชัย  ศาลิรัศ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๖ 

Influence of period fruit  bagging using by carbon bag to Mango CV. Namdokmai sethong quality. Surachai sarirat. 2014.

 3. ศึกษาการใช้กากสลัดปาล์มน้ำมันและกากเยื่อใยปาล์มเพื่อการเพาะกล้าปาล์มในปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น  ณิชาพล  แก้ว ชฎา      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๗        

The study on usage thepalm oil sludge and palm fibrous tissue residue as the culturing substance for the palm seedling cuoltivation. Nichapol kaewchada. 2014. 

 4. การเสริมกุ้งก้ามกรามในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์ม  ยุทธนา  สว่างอารมณ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๘  

Giant Fershwater Prawn [ macrobrachuim rosenbergii de man ] supplement in hybrid Clarias Catfish     [ Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus ] culture system in palm grooues with local feedstuffs. Yuttana sawangarom. 2014.

5. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๙                                                                                                 Factors Affecting Behavior on The Use of Internet of Staffs and Students at Maejo University. Uthaiwan sriwichai. 2014.

 6. สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จิราพร  โรจน์ทินกร  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๐                                     

Thai Herb Extracts to Ingibit Particular Aquatic Fungi in Aquaculture. Jiraporn roagthinnakon. 2014.

 7. การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน  แสงทอง  พงษ์เจริญกิต   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๑            

Response of Heat Shock Protein Gene in some Heat-Tolerance Fuel Crops. Sangtong pongjaruankit. 2014.

 8. การศึกษาผลของสภาวะเครียดที่มีต่อการสังเคราะห์แอนโทไวยานินในข้าวและยาสูบที่มีการแสดงออกของยีนสร้างแอนโทไซยานิน  ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๒                                                              

Study on Effects of Stress on Anthocyanin Biosynthesis in Transgenic Rice and Tobacco Expressing a Gene for Production of Anthocyanin Pigment. Chotipa sakunsingharote. 2014.

 9. การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร / สถานะ ความต้องการ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๑๐ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๓    

Marine and Coastal Tourism in Chumphon Province ; Status, Needs, Problems, and Prospects in Sustainable Tourism Development. Bunsil jittaprapun. 2014.

 

 10. โครงข่ายสีเขียวแลกะความท้าทายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั่งในเมืองเชียงใหม่  ดารณี  ด่านวันดี   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๑๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๔ 

Green Space network and the Challenge for increasing Vertical Green Space in Chiang Mai City. Daranee danwandee. 2014.

 

11. การศึกษาการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด ปีที่ 2       ปณิดา  กันถาด  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๕ 

The Use of Compost Fertilizer of Oil Palm from Straw Mushsroom Production System for Mangosteen in The 2nd Year. Panida guntrad. 2014.

 

 12. การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวในนาข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุงเรณู  สุวรรณ พรสกุลรายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๖ Study on integrated insect Pests management of rice weevil [ Sitophilus oryzae ] in packaged organic brown rice. Suwanporn pornsakul. 2014.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มีนาคม    ๒๕๕๗
  2. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม   ๒๕๕๖ – มกราคม  ๒๕๕๗
  3. KMITL;   Jan - June ;  2013.

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

 

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703