รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)


ปรับปรุงข้อมูล : 28/5/2558 14:15:05     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1077

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน  มีนาคม, เมษายน  ๒๕๕8
  2. จดหมายข่าว วช.  ฉบับประจำเดือน  เมษายน - พฤษภาคม  ๒๕๕8
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า เล่มที่ 21,  22

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   

  1. การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่         จักรพงษ์  พวงงามชื่น  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  516 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช45. 04                                                                                                            

The Sustainability Development Model of Quality of Life Through Sufficiency Economy Philosophy, Chiang Mai, Thailand. Jukkaphong  Poungngamchuen .Research Report of Maejo University. 2015.

2. รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. รายงานประจำปี 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ Download Full Text

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2432

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2642

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1288

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1275

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1320

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1498

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1078

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
877

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
982

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
849