ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
หนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. ศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจจะจ่ายของผู้ประกอบการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในหมู่บ้านหัตถกรรมถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่. ชัช  พงษ์ศิวัฒน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๕๑Behavior and Willingness to pay of Entrepreneurs for Development Environment Sustainable Tourism in Tawai Handicraft Village hangdong District ChiangMai,Thailand.2. การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ. ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๒                                                         Synthesis of Zinc Oxide by Microwave Technique.3. ผลของผลิตภัณฑ์นมหมักด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก กรดแลคติก ต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ . มงคล  ถิรบุญยานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๓    Effects of Fermented Dairy Milk Products Using Probiotic Lactic Acid Bacteria Starters on Antiproliferation of Colon Cancer Cells.4. การประเมินความสามารถการต้านออกซิเดชันในผลไม้พื้นบ้านไทยบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่. อดิศักดิ์  จูมวงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๔  Evaluation of antioxidant capacity in some local Thai Fruits in Chiang Mai Province.5. การสร้างเครื่องอบแห้งเนื้อลำไย โดยประยุกต์ใช้คอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศ. สุรชัย  สัมภวมาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๒ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ สกอ. – ๕๔ - ๐๐๒Dehydration Longan with Air Compressor.6. การผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก. ประจวบ  ฉายบุ.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕.๑๐Environmental Friendly Closed-System for Nile Tilapia Commercial Production for Food Safety Level Exports.7. การเลี้ยงปลากดหลวงระบบหมุนเวียนน้ำร่วมกับระบบปลูกพืชไฮโดโพนิคส์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๓.๑๕        Catfish [ ictalurus punctatus ] Culture in an Integrated Cage-Cum-Pond with Hydroponics Systems for Food Safety and Minimizing Environmental Impacts.8. การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๔๐.๐๑                                                                  Value added of hybrid catfish strain with Cladophora spp. Supplemented pellet feedวารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม   ๒๕๕๖ อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๖ อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
10 สิงหาคม 2556     |      3160
หนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์  แสงทอง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๙                                                                       ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่. เยาวนิตย์  ธาราฉาย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๐                                                                                                              ผลของการใช้อบเชย กานพูล ร่วมกับการบรรจุแบบสุญญากาศในการยืดอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของเนื้อปลาทับทิมรมควันเย็น เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร .วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓. ๑๓     การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.จงกล  พรมยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓.๑๔   การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล. ชนกันต์  จิตมนัส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕. ๐๙ รายงานกิจการประจำปี รอบปีบัญชี 2555 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๖ วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖ จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน , กรกฎาคม  ๒๕๕๖Agricultural Research; April 2013.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
9 มีนาคม 2556     |      3259
หนังสือใหม่ เดือนกรกฏาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะมัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิตในระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์. เรวดี  วงค์มณีรุ่ง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๖การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของการให้บริการวิชาพื้นฐาน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. พัชรี  ยางยืน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๗แผนที่สีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน .สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๐๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๘    การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๙.๐๑  วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน   ๒๕๕๖ วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖  วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม    ๒๕๕๖วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษยศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน  ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
8 กรกฎาคม 2556     |      4088
หนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ำเสีย. ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๓๘                                                                     การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียเศษเปลือกมะม่วงสุกจากโรงงานอุตสาหกรรม. ธีรพงษ์  สว่างปัญญางกูร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔8 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๙                                                   การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย .เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๐    การศึกษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือลุ่มน้ำโขงเส้นทางเชียงของ – หลวงพระบาง.                 อุดมวิทย์  นักดนตรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๔๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๑  การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุ้งผ่าหลังแบบผีเสื้ออัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์. พูนพัฒน์  พูนน้อย รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ     ๒๕๕๖ / ๔๒เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อ . บัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๓        การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก จังหวัดแม่ทา.  จักรพงษ์  พวงงามชื่น.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๔                   การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่. เริงชัย  ตันสุชาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๕วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๕๖ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖  วารสารฟ้าสวย น้ำใส  ฉบับประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๕๖ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
7 กุมภาพันธ์ 2556     |      3819
หนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖Download Full TextDownload New listรายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย. ฉันทนา  วิชรัตน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๘ ๐๑                                                                     Classification of  Longan Germplasm and Breeding Program. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้ง และทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร  บุญปลอด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๒                                                    Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. “Daw”.ลำไย : ชื่อและที่มา .ภัทรธนิษฐ์  ศรีจอมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๓                                                                                                      Longan : Names and Origins.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย. ธีรนุช  เจริญกิจ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๔                                                                               Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ Dimocarpus Longan Lour.] การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาข้อมูลเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่. อุดมลักษณ์   ธรรมปัญญา.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /๓๕                                         Application of Geographic Information System for Database Development of Chiang Mai’sTourism Location Network.ศึกษาพารามิเตอร์ของน้ำเสียและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล / กรณีศึกษาโรงผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กภายในชุมชนของจังหวัดชุมพร. นางสาววิชชุดา  เอื้องอารี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๖                                               Investigation on Parameter of Wastewater and Wastewater Treatment from produced Biodiesel : Case study from small-sized plant produced Biodiesel in Chumphon Province.                 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาดุกลูกผสมที่ผ่านการบำบัดน้ำด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์. กมลวรรณ   ศุภวิญญู. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๗                   The Enhancing Potential in Hybrid Clarias Catfish culture to treat water with hydroponic system.                                                                                                 วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัย มข. ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม , เมษายน  ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๖จดหมายข่าว สวทช.  ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 1 January – June   2012.KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 2 July – December   2012.
6 มีนาคม 2556     |      4579
หนังสือใหม่ เดือนเมษายน 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุพันธ์โรทีนอยด์. ฐิติพรรณ  ฉิมสุข. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 51 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๒๖Cytotoxic activity study of rotenoid derivatives . Thitiphan  Chimsook . Jiraporn Kitikul . 2013 . 51 p.2. การจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแม่สา ต. โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.วินิตรา  ลีละพัฒนา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 117 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๘                         Maesa Community Tourism Management Program through Sufficiency Economy Philosophy, Pongyang Sub district,Maerim District, Chiang Mai Province, Thailand. Winitra Leelapattana            , Weerapon Thongma  and Wiwat Prasansuk. 2013. 117 p.3. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. อารีย์  เชี้อเมืองพาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๙     Performance efficiency increasing of saving groups for self-dependence on economic and social in agriculture  community  follow in philosophy of sufficiency economic. Aree Cheamuangphan. Krisda Bhackdee. 2013. 68 p.4. การบังคับกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้าตกเครือบนลำต้น. นิคม  วงศ์นันตา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๐.                                                        Forcing Three Types of Banana [ hom Khai Namwa ] to Produce Bunch by Drilling a Hole on Midsection. Nikom wongnunta. 2013.31 p.5. การพัฒนาเคมิคอลบเซนเซอร์สำหรับวัดตะกั่วในน้ำผึ้งด้วยขั้วไฟฟ้าบิสมัทอะมัลกัม ท่อคาร์บอนนาโนปรับแต่งด้วยไคโตซานแบบเชื่อมไขว้  ธานินทร์  แตงกวารัมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑13 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๑       Development of chemical sensor for Pb in honey product using a bismuth amalgam-carbon nanotube modified with crosslinked chitosan. TANIN TANGKUARAM. MANOCH THANOMWAT. 2013. 113 p.6. ความยินดีที่จะจ่ายและความสามารถที่จะจ่ายได้สำหรับผักสดอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่.       ชนิตา  พันธ์มณี.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 95 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๒Willingness to Pay and Ability to Pay for Fresh Organic Vegetables of the Consumers in Chiang Mai Province. Chanita Panmanee, Raphassorn Kongtanajaruanun. 2013. 95           p.7. การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล.  เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  31 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๓                      Improvement of  male sterile line (A-line) marigold  via ovule culture. Chalermsri . 2013. 31 p.8. การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกวาเครือขาวในสูตรอาหารเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค . ยุทธนา  สว่างอารมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๔                                                                                                     The Enhancing Potential in Anabas testudineus Culture by Adding pueraria mirifica in the Fish Feed for Producing Safety Food for A Consumption.  Yutthana Savangarrom, Kamonwan   Suphawinyoo , SINCHAI  MANEEKAT. 2012. 66 p.                                                                                              9. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด. กระสินธ์  หังสพฤกษ์.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /ช๓๓ .๑๑                      Nursing of Giant Freshwater Prawn [ Macrobrachium rosenbergii ] in Closed Recirculating System. Krasindh  Hangsapreurke. 2013. 52 p.10. รูปแบบและอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกบนา [ Rana rugulosa ]  เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน . ณัฎฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓ .๑๒                                                                                 Suitable methods and feed to produce common lowland frog [ Rana rugulosa ] to be safe food for consumption and generate sustainable development. Nattakarn  Mukdajaturaphak, Chanagun Chitmanat , Jongkon Promya . 2013. 47 p.11. การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. สัญฌา  พันธ์แพง.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗ .๐๓                         Study and Create Database System of Organic Longan Business    Management in The Northern Region of Thailand. Sancha Panpeng, Winai  Bankomnate , Sudaranee . 2013. 90 p.ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การเจริญพันธุ์ของปลาดุกลำพัน. กฤษฎ์  พลไทย.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๗ (งานวิจัยนอกงบประมาณแผ่นดิน)                                                   วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยรามคำแหง ( สาขามนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๖ วารสารวิจัย รามคำแหง ( สาขาวิทยาศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๖  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ.  ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖จดหมายข่าว สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
5 สิงหาคม 2556     |      5648
หนังสือใหม่ เดือนมีนาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายชื่อหนังสือใหม่ดาวน์โหลดเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านอาหารปลอดภัย. บัญญัติ  มนเฑียร์อาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๑๗.การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ซับ. พหล ศักดิ์คะทัศน์.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๘.การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล.   ปิยะนุช  เนียมทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๙.การศึกษาขบวนการออริแกโนเจเนซีสของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ. จีระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๙ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๐.การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด.สมบูรณ์  ระดม.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๑.การปรับปรุงพันธ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์. / การทดสอบผลผลิตของหัวพันธุ์ชั่วที่ ๑ ของสายพันธุ์ใหม่ในสภาพไร่ . ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๒.การเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะเนื้อหาข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของสื่อมวลขนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน.  ลัดดา  จิตตคุตตานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๓.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฎิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา                    จังหวัด.เชียงใหม่. วิทยา  ดำรงเกียรติ์ศักดิ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๓๓ หน้า.          เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๔.การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด . ปณิดา    กันถาด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๕.รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี พ.ศ.  2556.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.  วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.  วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษย์ศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๖.วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖.จดหมายข่าว วช.. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๕.Agricultural Research; January ; February  2013.Green Research; February 2012.
4 มกราคม 2556     |      6814
หนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายชื่อหนังสือใหม่กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่. ปรานอม  ตันสุขานันท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๘๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๐๗.การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของโมลด์ปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับ.      รัชดาภรณ์  ปันทะรส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๐๘.การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ( ปีที่ ๒ )   แสงเดือน  อินชนบท. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๐๙.การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ำทิ้งโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ. มยุรา  ศรีกัลยานุกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๑๐.การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล. สถาพร  แสงสุโพธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๑.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศในจังหวัดเชียงใหม่. มนตรี  สิงหะวาระ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๒.ศึกษาแนวโน้มความต้องการการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม่.  ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๓.การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่. กชกร  เจริญทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๔.การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือ . เสกสรร  สงจันทึก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๕.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี และกายภาพในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ตำบลแม่แก้ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. พิมพร  มณเทียรอาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๖.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. พัชรินทร์  สุภาพันธ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗.๐๒.การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในการะชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร.     เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /   ช๓๓.๑๐รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.  อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๖.ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ. ฉบับประจำเดือน มกราคม – มีนาคม   ๒๕๕๖.ลำไยสาส์น. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕.ข่าวสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.Thai Journal. Jan – June 2012.Thai Journal. July – December 2012.
1 มกราคม 2557     |      5959
หนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การประดิษฐ์ไมโครเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วสำหรับงานภาคสนามในน้ำผึ้ง ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.  ธานินทร์  แตงกวารัมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๘๗.การสรรหาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่. วราภรณ์  งามสุข. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๘.การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynuraauriculata Cass.  ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. ธวัลรัตน์   รัตนเดชานาคินทร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๙.การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ. ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๙๐.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ๖ สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้างในช่วงอายุปีที่ ๓-๔ ปี. ปิยนุช  จันทรัมพร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๑.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๖ สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๗ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๒.การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่.  ปรัชมาศ  ลัญชานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๓.ต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ. จงกลบดินทรื แสงอาสภวิริยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๓๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๔.การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชุมพร. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๕.อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร. ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๙ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๖.ช่องพางการตลาดลำไยอินทรีย์ภายในประเทศและต่างประเทศ. จำเนียร  บุญมาก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗.๐๑.แผนธุรกิจและการพัฒนา นวัตกรรมชุดทดสอบ ELISA  สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคระบบทางเดินหายใจสุกร. ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช. รายงานผลการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๑๓๗ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ผ.๑๗๓.รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยรามคำแหง (สาขาวิทยาศาสตร์) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม   ๒๕๕๕.  วารสารวิจัยรามคำแหง (สาขามนุษย์ศาสตร์) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม   ๒๕๕๕.  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน ๒๕๕๕.  วารสารวิจัย มข. (สาขาวิทยาศาสตร์) ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๕.  วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๕.  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.Agricultural Research; October, November, December   2012.ดาวน์โหลด
2 เมษายน 2556     |      7790
หนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .โครงข่ายสีเขียวและความท้าทายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั่งในเมืองเชียงใหม่.  ดารณี  ด่านวันดี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๑๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๗๗.การแยกและคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอมไซม์เซลลูโลสจากมูลช้าง ม้า แพะ และโคอาลา. รัฐพร  จันทร์เดช. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๙.การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค. ปิยะนุช  เนียมทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๙.การลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม. ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๑ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๐.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่. นคเรศ  รังควัต. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๑.การแปลงเพศปลาหมอไทยด้วยเอสโตรเจนชนิดธรรมชาติ ( Premarin )  ให้ได้เพศเมียล้วน. จอมสุดา  ดวงวงษา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๒.โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน.    จีราภรณ์  อินทสาร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๓.การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน /  กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. ธรรญชนก  คำแก้ว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๙๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๔.ศึกษาศักยภาพของวัดในเขตเทศบาลตำบลของอำเภอโดยรอบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน / กรณีศึกษา  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยางเนิ้ง และแม่ริม. อัจฉรี เหมสันต์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๘๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๕.วัดร้าง ปัญหาและโอกาสนำหรับเมืองเก่าเชียงใหม่. แทนวุธธา  ไทยสันทัด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๒๖ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๖.รายงานประจำปี  2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.การปลูกสับปะรดตามแนวทางและวิธีการของเกษตรกร จ. ประจวบคีรีขันธ์. ( วิดิทัศน์ )วารสาร, ข่าวสารต่างๆจุฬาภรณ์วิจัย.  ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม   ๒๕๕๕.  อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.จุลสารบริหารธุรกิจ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.จดหมายข่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.ข่าว สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม   ๒๕๕๕.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.
1 กรกฎาคม 2556     |      7990
หนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ชุมชนแม่ทราย จ. แพร่.  ศิริพร  พันธุ์ลี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๖๗.โครงการศึกษาอุปสรรคและปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพื้นที่บ้านช้างเพื่อจัดทำแนวคิดและแผนในการแก้ไขเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง. เมธี  เงินคีรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 88 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๘.การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส พีอาร์อาร์เอส ในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC – 145. วศิน  เจริญตัณธกุล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๙.การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัส [ Eucaltyptus camaldulensis Dehn. ]  โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแม่ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรังเขตพื้นที่จังหวัดแพร่. วรรณา  มังกิตะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๐.รูปแบบการจัดการที่พักสัมผัสชีวิตชนบท Homestay Managment ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนบ้านหม้อ ต. ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่. อรจน  แสนไชย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๑.การพัฒนาระบบระบายความร้อนวัสดุปลูกเพื่อการผลิตสตอเบอรี่นอกฤดู. ปรีดา  นาเทเวศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๘ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๒.ผลของจุลินทรีย์โปรไปโอติกส์เฉพาะถิ่นต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งโรคติดเชื้อในปลานิล. อุดมลักษณ์  สมพงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๓.การเพิ่มจำนวนลูกแพะเพศเมียโดยการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อที่ผ่านการคัดแยก. วิวัฒน์  พัฒนาวงค์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๔.การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเยาวชนในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. วัฒนา  วณิชชานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๕.การศึกษาความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ. สุรชัย กังวล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๑๔ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๖.การสร้างมูลค่าเพิ่มลำไยตกเกรด.  ณัฐวุฒิ  ดุษฎี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๘๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๓๔๐๔.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี  2555.ราชาศัพท์. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารงานวิจัยรามคำแหง ( สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ฉบับประจำเดือน  มกราคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕.  วารสารงานวิจัยรามคำแหง ( สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคม ) ฉบับประจำเดือน  มกราคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕.  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับประจำเดือน เมษายน - กันยายน  ๒๕๕๕.วารสารวิจัย มข.  ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม   ๒๕๕๕.วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕.จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๕.   10.จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕.   11.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.   12.Green Research,  November,   2012.ดาวน์โหลด
12 เมษายน 2555     |      9039
หนังสือใหม่ ตุลาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2555รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑.      การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ. ฐปน  ชื่นบาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๓๒.     การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย. ศิราภรณ์  ชื่นบาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๔.๓.     การศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้สารไกลซีนเบตาอีน เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและความทนทานของต้นกล้ามะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) ในสภาวะอุณหภูมิสูงและสภาวะเค็มจัด. สิริวัฒน์  สาครวาสี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๕๔.     พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซีส เพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพานิชย์. ธนวัฒน์  รอดขาว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๖.๕.     การศึกษาวิกฤตแรงงานภาคการเกษตร / กรณีศึกษาลำไย. สายสกุล  ฟองมูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๗.๖.      ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ ในเขต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. กิ่งขวัญ  แดงสุวรรณ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖0 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๘.๗.     สภาพการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผักพื้นบ้านของเกษตรกรในเขต อ.สันทราย จ. เชียงใหม่. ปวีณา  ลิมป์กาญจนวัฒน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ /๕๙.๘.     การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโพลีเบต้าไฮดรอกซีบลิวทิเรทจากของเหลือทิ้ง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ. สมคิด  ดีจริง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖0.๙.      การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไย โดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์. ทิพย์สุดา  ตั่งตระกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๑.๑๐.  การพัฒนาวิธีการสกัดแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ. อนรรฆนง  ศรีไสยเพชร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๒.๑๑.  บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านการเกษตร. วิไลพร  นามวงศ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙0 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๓.๑๒.การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี ซอล – เจล เพื่อใช้ในการสลายตัวของฟีนอลและคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมจากทางภาคการเกษตร. ภูสิต  ปุกมณี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๔.๑๓. การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล. จีรนันท์  เสนานาญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๕.๑๔.  การสังเคราะห์สารกลุ่มเบนซิมิดาโซลเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราในมะเขือเทศ. อุทุมพร  กันแก้ว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๖.วารสาร , ข่าวสารต่างๆ๑.      วารสารไทย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕.๒.     วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน สิงหาคม , กันยายน ๒๕๕๕.๓.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.๔.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.๕.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕.๖.      อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.๗.     ACCESS September – November , 2012๘.     Agricultural Research : June – September , 2012
11 มิถุนายน 2555     |      8941
ทั้งหมด 5 หน้า