ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University) 1. การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก.  ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  35 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 10 Value added of hybrid catfish strain with Cladophora spp. Supplemented pellet feed.  Doungporn Amornlerdpison. Maejo University. 2015.                2. ผลของการใช้ prebiotic probiotic  และ synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง [Oreochromis mossambicus x O.niloticus ] เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  31 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 10                                          Effect of Prebiotic Probiotic and Synbiotic on Hybrid Red Tilapia [Oreochromis mossambicus x O.niloticus] for Eco-Friendly Culture System.  Thepparath  Ungsethaphand.  Maejo University. 2015.  3. การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหารปลอดภัย.  สุดาพร  ตงศิริ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  66 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / ช43. 11  In vitro Digestible efficiency of local material feeds for Nile Tilapia  [Oreochromis niloticus] feed development in cost reduction and food safety. Sudaporn Tongsiri.  Maejo University. 2015.                                                              4. การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium Transformation.       รัฐพร  จันทร์เดช.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 17 Preliminary Study of Gene Transfer into Rubber Tree by Using  Agrobacterium Transformation   Technique. Ruttaporn  Chundetn.  Maejo University. 2015.                                                                                                        5. โครงการศึกษาวิธีการใช้ดัชนีทางสรีรวิทยาเพื่อประเมินความสามารถในการทนร้อนของพืช  .สิริวัฒน์  สาครวาสี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 18Development method for using physiological index for evaluation heat tolerance in plant.  Siriwat  Sakhonwaseeg.  Maejo University. 2015.                                                                                                                          6. เสถียรภาพและควบคุมของระบบพลวัตแบบผสม ( ไฮบริดจ์ ) และเป็นกลาง. เกรียงไกร  ราชกิจ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  30 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 19Stability and Control of Hybrid Dynamical Neutral Systems. Grienggrai  Rajchakit  Maejo University. 2015.                                                                                                                       7. การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากเลนบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ.  วีระชัย  เพชรสุทธิ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  64 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2558 / 20Treatment and Utilization of Marine Shrimp Culture Sediment to Shrimp Culture Biosecurity Systems.  Weerachai  Phetsut. Maejo University. 2015.                                                                                                                         8. ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการตัวใหม่และการประยุกต์หาผลเฉลยสมการความร้อนในมิติ N            .วันจักร  สารทสนิท.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  43หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 21Green function of the new operator applied to find solution of heat equation in N- dimensional. Wanchak  Satsanit.  Maejo University. 2015.                                                                                                                        9. การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอร์และมัลติเฟร์โรอิก. เรวดี  วงศ์มณีรุ่ง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 22    Fabrication and Characterization of novel Geopolymer-Multiferroic Composites.  Rewadee  Wongmaneerung.  Maejo University. 2015.                                                                                                       ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆ วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.   2558 วารสารจุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน  มกราคม  2558 วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 23 จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม  2558
11 สิงหาคม 2558     |      2808
แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเครื่องแม่ข่าย
          เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งการปรับปรุงเว็บเทมเพลตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนื่องจากพื้นที่เครื่องแม่ข่ายเว็บเทมเพลตเดิมเหลือน้อย จึงจำเป็นต้องย้ายไปเครื่องแม่ข่ายเครื่องใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานเว็บเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์ด้วย            ซึ่งขณะนี้ได้ย้ายเครื่องแม่ข่าย พร้อมปรับปรุงระบบแสดงผลแบบใหม่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่ฐานข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์บางส่วนยังไม่สามารถเข้าใช้ได้ ทางผู้ดูแลจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประการใด สามารถแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับได้ ที่เบอร์ 053-873856 ทางผู้ดูแลจะติดต่อกลับเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันที           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะพัชราภรณ์ ณ นคร
21 มีนาคม 2557     |      1543
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เรื่องการสอบถามข้อสงสัยในการใช้งานและการใช้บริการข้อมูลวิจัยอื่นๆ
ประกาศ! เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถตั้งกระทู้ติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆได้ที่กระดานข้อความนะคะและขอให้ตั้งกระทู้ใหม่ในการสอบถามเนื่องจากถ้ากระทู้ไปอยู่่ในส่วนอื่นทำให้่ล่าช้าในการตอบ และทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในส่วนของเอกสารที่ยังไม่ออนไลน์ สามารถเข้ามาใช้บริการยืมคืนที่ห้องสมุดงานวิจัยได้ค่ะหรือหากไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการทางเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะให้บริการทางไปรษณีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ *ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5387-5114 หรือทาง E-mail: patcharap@mju.ac.th
5 กุมภาพันธ์ 2554     |      9219
ทั้งหมด 1 หน้า