ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)1. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการทำเกษตรแบบอินทรีย์              พหล  ศักดิ์คะทัศน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  82 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 30Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Organic Agricultural Practice. Phahol  Sakkatat  Maejo University. 2015.                     2.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน.  นคเรศ  รังควัต รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /31                                        The Efficiency Development of Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand . Nakarate  Rungkawat  Maejo University. 2015.                3. การตรวจสอบปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เป็นพาจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเซนเซอร์ที่ประดิษฐ์จากอนุภาคนาโนเฟอริกออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำ นิตยา  ตาแม่ก๋ง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  69 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 /32                                             The Monitoring of Noxious NG3 Gas from agro Industry with Sensors Fabricated from Fe2O3. Nanoparticles at low temperature. Nitaya  tamaeklong     Maejo University. 2015.4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิลม์ที่เจือด้วยแพทตินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  108 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 33                                                                                                      Enhance Sensing Performance of Environmentally Hazardous Gas Based on Hydrothermaly . Synthesis of Platinum Loaded Vanadium Oxide Films. Viruntachar  Kruefu Maejo University. 2015.5. หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลักและคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT1. สุธรรม อุมาแสงทองกุล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 89 หน้า. เลขเรียกหนังสือ  2558 / 34                                                                                                                          Comparison of Thai Subject Headings and Library of Congress Subject Headings : a Case Study of Terms Related to Main Subject Fields and Their First Level of Narrower Terms [NT1] . Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015. 6. ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชั่น งานเทคนิคห้องสมุดและการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนต์ สุธรรม  อุมาแสงทองกุล  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้           125 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 35  Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design. Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015.7. ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์  เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  51หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 11                                                The Nursing System of Hybrid Catfish in Cage for Commercial.  Kriangsak  Mengumphan Maejo University. 2015.8. การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 12                                                    Application of local plant in diets formula for cost reduction Climbing perch [ anabas testudineus ] culture. Tipsukhon  Pimpimol  Maejo University. 2015.9. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จงกล  พรมยะ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  55 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 12    Nutritional fact comparison of Spirulina Maejo strain and other species in Eco friendly aquaculture Jongkon  Promya  Maejo University.  2015.                                                 ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆอนุสารอุดมศึกษา  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8วารสาร Maejo  International   Volume 8, Issue 2, 3  2014
1 ตุลาคม 2558     |      22239
ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงานภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Database: NRDB)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การสนับสนุนระบบเชื่อมโยงผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย์.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพิธีลงนามณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ อาคาร ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม ดังนี้1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี2.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์4.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์5.วิทยาลัยตาปี6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก9.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย11.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน14.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต15.มหาวิทยาลัยขอนแก่น16.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่17.มหาวิทยาลัยแม่โจ้18.สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา20.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ** โดยผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยจากเวบไซต์ www.librae.mju.ac.thสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ www.vijai.net เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการวิจัยของประเทศในวงกว้างต่อไป
1 มกราคม 2557     |      13551
หนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
หนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 1)       อภินันท์ สุวรรณรักษ์  จงกล พรมยะ  และเอกพจน์ เจริญสิริวงศ์ธนา.  2553.  การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในเขตลุ่มน้ำสาละวินในเขตพื้นที่ประเทศไทย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 78 น.2)      ฐปน ชื่นบาล  ศิราภรณ์ ชื่นบาล  และปิยะบุตร โพธิคามบำรุง.  2553.  การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตหม้อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp.(Mk-8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 73 น.3)      ศิราภรณ์ ชื่นบาล  และฐปน ชื่นบาล.  2553.  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 72 น.4)      ปิยนุช เนียมทรัพย์  แสงทอง พงษ์เจริญกิจ  และปราโมช ศีตะโกเศศ.  2553.  การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 61 น.5)      พัชรินทร์ สุภาพันธ์.  2553.  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 95 น.6)      ภูสิต ปุกมณี และจิราภรณ์ กิติกุล.  2553.  การสลายตัวของสารประกอบฟีนอลและอนุพันธ์ฟีนอลโดยแสงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของผลไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 110 น.7)      สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย และประจวบ ฉายบุ.  2553.  การเก็บรักษาหนอนแดงมีชีวิตเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามเชิงพาณิชย์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 46 น.8)      ปณิดา กันถาด  พัชรี หล้าแหล่ง  ประสาทพร กออวยชัย  และจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์.  2553.  การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 76 น.9)      ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์  ศิริพร สิทธิประณีต  แสงทอง พงษ์เจริญกิจ  วราภรณ์ แสงทอง  และนลิณี รุ่งเรืองศรี.  2553.  การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 79 น.10)   วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 85 น.11)    ธนรักษ์ เมฆขยาย  และศุภลักษณ์ ล้อมลาย.  2553.  กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 140 น.12)   อำนวยพร ยิ่งใหญ่ และเกษราพร ทิราวงศ์.  2553.  วิจัยและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในชุมชนมลาบรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 128 น.13)   ประเทือง โชคประเสริฐ และสุภักตร์ ปัญญา.  2553.  ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกที่เหมาะสม.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 71 น.14)   ดุจดาว คนยัง  ณัฐพร จันทร์ฉาย  และวิรัตน์ หาญธงชัย.  2553.  การใช้พืชสมุนไพรในการเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต และควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 59 น.15)   ภฺสิต ปุกมณี และจิราภรณ์ กิติกุล.  2553.  การสลายตัวของสารประกอบคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม โดยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมผ่านวิธีทางเคมี.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 66 น.16)   สมยศ มีสุข  ธนวัฒน์ รอดขาว  นิคม วงศ์นันตา  และเบ็ญจา บำรุงเมือง.  2553.  ศึกษารูปแบบการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอมในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน(โครงการวิจัยปีที่ 3) .  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 80 น.17)   ประจวบ ฉายบุ.  2553.  แนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300-600 กรัมเชิงพาณิชย์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 55 น.18)   ประพันธ์ โอสถาพันธุ์.  2553.  การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์ : การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดดำของกล้วยไม้เอื้องแซะหอมที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria sp. .  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 63 น.
11 พฤศจิกายน 2553     |      10231
แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดวิจัย เดือนสิงหาคม 2553
แนะนำรายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนสิงหาคม พ.ศ.25531. การศึกษาระบบการผลิตมังคุด ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร         โดย ปณิดา กันถาด, ประสาทพร กออวยชัย, จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์และ ชัยวิชิต เพชรศิลา2. การวินิจฉัยโรคไวรัสขอมันฝรั่ง โดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล        โดย พิภัทร เจียมพิริยะกุล3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงสร้างตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน        โดย อารีย์ เชื้อเมืองพาน, มนตรี สิงหะวาระ, เริงชัย ตันสุชาติ, ชนิตา พันธุ์มณี และชุมพล รินคำแนะนำผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้1. เทคนิคการสร้างแพลงก์ตอนสัตว์อย่างยั่งยืน เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        โดย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จงกล พรมยะ และสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย         คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2553)**สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้ ที่รูปภาพด้านล่าง
1 มกราคม 2557     |      9863
ทั้งหมด 1 หน้า