ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)1. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการทำเกษตรแบบอินทรีย์              พหล  ศักดิ์คะทัศน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  82 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 30Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Organic Agricultural Practice. Phahol  Sakkatat  Maejo University. 2015.                     2.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน.  นคเรศ  รังควัต รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /31                                        The Efficiency Development of Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand . Nakarate  Rungkawat  Maejo University. 2015.                3. การตรวจสอบปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เป็นพาจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเซนเซอร์ที่ประดิษฐ์จากอนุภาคนาโนเฟอริกออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำ นิตยา  ตาแม่ก๋ง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  69 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 /32                                             The Monitoring of Noxious NG3 Gas from agro Industry with Sensors Fabricated from Fe2O3. Nanoparticles at low temperature. Nitaya  tamaeklong     Maejo University. 2015.4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิลม์ที่เจือด้วยแพทตินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  108 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 33                                                                                                      Enhance Sensing Performance of Environmentally Hazardous Gas Based on Hydrothermaly . Synthesis of Platinum Loaded Vanadium Oxide Films. Viruntachar  Kruefu Maejo University. 2015.5. หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลักและคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT1. สุธรรม อุมาแสงทองกุล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 89 หน้า. เลขเรียกหนังสือ  2558 / 34                                                                                                                          Comparison of Thai Subject Headings and Library of Congress Subject Headings : a Case Study of Terms Related to Main Subject Fields and Their First Level of Narrower Terms [NT1] . Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015. 6. ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชั่น งานเทคนิคห้องสมุดและการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนต์ สุธรรม  อุมาแสงทองกุล  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้           125 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 35  Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design. Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015.7. ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์  เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  51หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 11                                                The Nursing System of Hybrid Catfish in Cage for Commercial.  Kriangsak  Mengumphan Maejo University. 2015.8. การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 12                                                    Application of local plant in diets formula for cost reduction Climbing perch [ anabas testudineus ] culture. Tipsukhon  Pimpimol  Maejo University. 2015.9. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จงกล  พรมยะ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  55 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 12    Nutritional fact comparison of Spirulina Maejo strain and other species in Eco friendly aquaculture Jongkon  Promya  Maejo University.  2015.                                                 ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆอนุสารอุดมศึกษา  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8วารสาร Maejo  International   Volume 8, Issue 2, 3  2014
1 ตุลาคม 2558     |      22213
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน  อุดมวิทย์  นักดนตรี  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  86 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 03Guidelines of Marketing Communication Development for Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand. Udomwit  Nakdontree  Maejo University. 2015.                                                                                                    2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 23                                          Ecotourism Strategy of Maefaek Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province.Pimchanok  Sangkaew   Maejo University. 2015.                                                                                                    3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน  อารีย์  เชื้อเมืองพาน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  57 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / 24Factors Enhancing Efficiency of Farmer Production in Upper Northern region.Aree  Cheamuangpha   Maejo University. 2015. 4. การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ทาแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้งและภาวะอุทกภัย        จังหวัดลำพูน  อรทัย  มิ่งธิพล    รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  204 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 25                                                                                                       Mae Tha Integrated Watershed Management Model for Drought and Flood Mitigation, Lumphun Province.Orathai  Mingtipon  Maejo University. 2015.                                                                                                      5. การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธ์เศรษฐกิจของไทย : การทดสอบสภาพเรือนทดลอง   มธุรส  ชัยหาญ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  100 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 26    Biological Control of Bacterial Leaf Blight Disease in Thai Economic Rice : Greenhouse Traits.Mathurot Chaiharn  Maejo University. 2015.                                                                                                    6. การผลิตหัวเชื้อไมเคอร์ไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  ศุภธิดา  อ่ำทอง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  44 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 27                                                         Mycorrhiza Inoculum Production for Increased Rice Production.Suphathida  Aumtong  Maejo University. 2015.                                                                                                    7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมเสริมใยอาหาร   สุภารัตน์  อำนาจ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  75หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 28                                             Development of dietary-fiber emblic juice.Suparat  Umnat  Maejo University. 2015.  8. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย  สมเกียรติ์  ชัยพิบูลย์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  77 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 29      Cost and Return Analysis of Pararubber Plantation in Chiang Rai Province.Somkiat  Chaipoboon Maejo University. 2015.                                                                                                     ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารทิศไท  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕8วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 24จดหมาย วช.  ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕8พันธุ์ลำไยในแม่โจ้
3 กันยายน 2558     |      15557
รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University) 1. การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก.  ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  35 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 10 Value added of hybrid catfish strain with Cladophora spp. Supplemented pellet feed.  Doungporn Amornlerdpison. Maejo University. 2015.                2. ผลของการใช้ prebiotic probiotic  และ synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง [Oreochromis mossambicus x O.niloticus ] เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  31 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 10                                          Effect of Prebiotic Probiotic and Synbiotic on Hybrid Red Tilapia [Oreochromis mossambicus x O.niloticus] for Eco-Friendly Culture System.  Thepparath  Ungsethaphand.  Maejo University. 2015.  3. การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหารปลอดภัย.  สุดาพร  ตงศิริ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  66 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / ช43. 11  In vitro Digestible efficiency of local material feeds for Nile Tilapia  [Oreochromis niloticus] feed development in cost reduction and food safety. Sudaporn Tongsiri.  Maejo University. 2015.                                                              4. การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium Transformation.       รัฐพร  จันทร์เดช.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 17 Preliminary Study of Gene Transfer into Rubber Tree by Using  Agrobacterium Transformation   Technique. Ruttaporn  Chundetn.  Maejo University. 2015.                                                                                                        5. โครงการศึกษาวิธีการใช้ดัชนีทางสรีรวิทยาเพื่อประเมินความสามารถในการทนร้อนของพืช  .สิริวัฒน์  สาครวาสี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 18Development method for using physiological index for evaluation heat tolerance in plant.  Siriwat  Sakhonwaseeg.  Maejo University. 2015.                                                                                                                          6. เสถียรภาพและควบคุมของระบบพลวัตแบบผสม ( ไฮบริดจ์ ) และเป็นกลาง. เกรียงไกร  ราชกิจ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  30 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 19Stability and Control of Hybrid Dynamical Neutral Systems. Grienggrai  Rajchakit  Maejo University. 2015.                                                                                                                       7. การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากเลนบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ.  วีระชัย  เพชรสุทธิ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  64 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2558 / 20Treatment and Utilization of Marine Shrimp Culture Sediment to Shrimp Culture Biosecurity Systems.  Weerachai  Phetsut. Maejo University. 2015.                                                                                                                         8. ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการตัวใหม่และการประยุกต์หาผลเฉลยสมการความร้อนในมิติ N            .วันจักร  สารทสนิท.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  43หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 21Green function of the new operator applied to find solution of heat equation in N- dimensional. Wanchak  Satsanit.  Maejo University. 2015.                                                                                                                        9. การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอร์และมัลติเฟร์โรอิก. เรวดี  วงศ์มณีรุ่ง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 22    Fabrication and Characterization of novel Geopolymer-Multiferroic Composites.  Rewadee  Wongmaneerung.  Maejo University. 2015.                                                                                                       ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆ วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.   2558 วารสารจุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน  มกราคม  2558 วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 23 จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม  2558
11 สิงหาคม 2558     |      2792
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วราภรณ์  ดวงแสง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  46 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 06     Development of administrative system innovation for north region home stay. Varaphorn Duangsaeng.   Maejo University. 2015.                                              2. วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย รัชนีวรรณ คำตัน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  177 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / 07  The Equilibrium Analysis between the Demand of Product and Service Sectors and the Potential of SMEs for Tourism Businessin historical and cultural area: Chiangrai Province.        Rachaneewan  Khamtan.  Maejo University. 2015.                    3. กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน สุคนธ์ทิพย์  บุญวงค์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  192 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 08    Anatomy and Diversity of Medicinal Plants in Khun Sathan National Park. Sukhonthip  Buhwong.  Maejo University. 2015.                4. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชในพริกและพืชตระกูลกะหล่ำที่สำคัญบางชนิด อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  516198  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 09The Study on Efficiency of Medicinal Plant Extract for Prohibition some Kinds of Plant Pathogenec Fungi in Capsicum and Cruciferous vegetables.Anuwat  Jaradrattanapaiboon Maejo University. 2015.   5. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของท่อใต้ดินที่ใช้ในโรงเรือนเกษตรโดยวิธีเพิ่มความชื้นในดิน  สุลักษณา  มงคล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  92 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 12  Enhancement the cooling performance of earth tube system in agricultural greenhouse by increasing soil moisture.Sulaksana Mongkon.  Maejo University. 2015.   6. การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเทคโนโลยีแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่อง เนียร์อินฟราเรด แบบพกพา อดิศักดิ์  จูมวงษ์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  92 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 13  Development of Thai Fruit Quality Assessment by Non-Destructive Techniques; Portable NIR.Adisak Joomwong.  Maejo University.  2015.    7. การประเมินศักยภาพและความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ศิวรัตน์  กุศล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  81 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 14                                                                                                   The Evaluation of the Potential and Readiness for Ecotourism in Maefeak district Sansan,Chiangmai.Siwarat Kuson.  Maejo University. 2015.   8. แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดถนนคนเดินวันอาทิตย์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ กันตพร  ช่วงชิด รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  43หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 15                      The Sustainaboe Development of Sunday Market in Mueabh District, Chiang mai Province.Kantaporn Chuangchid. Maejo University. 2015. 9. การศึกษาพัฒนาขยายปริมาณการติดเชื้อและการผลิต สปอร์เชื้อราเวสสิเคิล อาร์บัสคิวร่า ไมคอไรซ่า ในรากหญ้าแฝก และหญ้ารูซี่ โดยระบบพ่นหมอก. ผานิต  นาขยัน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  42 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 16                                                   Study of Inocula Production of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Root of Vetiver Grass [ Vetiveria zizanioides Nash ] and Ruzi Grass [ Brachiaria ruziziensis ] by an Aeroponic Culture Technique. Phanit Nakayan.  Maejo University. 2015.       10. การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน นคเรศ  รังควัต  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  75 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 01  The Use of Media for Efficiency Production Development of Smallholder Rubber Farms in Northern,Thailand.Nakarate Rungkawat.   Maejo University. 2015.              11. การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน บังอร  เมฆะ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  84 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 02.An Analysis Marketing System and Network Markets of Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand .Bungon Maeka.  Maejo University. 2015.       12. การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนในการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการโฮมสเตย์       วราภรณ์  ดวงแสง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 83 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช44.04        Development and Linked Youth for Support Home Stay Management System.  Varaphorn Duangsaeng.   Maejo University. 2015. วารสาร, ข่าวสารต่างๆ วารสารโครงการหลวง ฉบับประจำ พ.ศ.   2558 วารสารทิศไท ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน  2558 อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม  2558 วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน  มีนาคม  2558 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฉบับประจำเดือน  มกราคม – เมษายน  2558ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Textดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item
2 กรกฎาคม 2558     |      3031
รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .(Research Report of Maejo University)การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้         นพมณี  โทปุญญานนท์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  248 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 01   An Analysis and Synthesis of Plant Tissue Culture Research of Maejo University. Nopmanee Topoonyanont.  Research Report of Maejo University. 2015.ผลของเอทธิลีนต่อผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางพารา คุณภาพของเนื้อไม้ยางพาราในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร  ปิยนุช  จันทรัมพร   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  24 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 02Effecto of Ethylene to Yield and Quality of Latex Rubber and the Quality of Rubber Wood in the Area of Lamae, Chumphon Province . Piyanoot  Juntarumporn.   Research Report of Maejo University. 2015.การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร  อำนาจ  รักษาพล  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  132 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 03.Marketing Strategy Development of Community-based Tourism Looping System in Chumphon Amnat  Raksapol.  Research Report of Maejo University. 2015.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 5 –6 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเล และในสภาพดินร่วนปนเหนียว       ประสาทพร  กออวยชัย   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  49 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 04.Compare Growth and Yield  Between  6  Clones of Oil Palm At The Ages of Fifth and The Sixth Year on Coastal Soil Area and Silty Clay Loam. Prasatporn  Koauychai.  Research Report of Maejo University. 2015.ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยที่ผลิตจากขยะอินทรีย์  อานัฐ  ตันโช   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 315 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /ช42. 11Potential of Vermicompost from Local Thai Earthworms and Barious Organic Wastes on Agricultural Systems and Environment. Arnat Tancho. Research Report of Maejo University. 2015.6. การพัฒนานวัตกรรมการจองที่พักและระบบบัญชีของโฮมสเตย์. อนุวัต เชื้อเย็น. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  68 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช45. 02.Development of Reservation and Accounting Innovation System for Home Stay. Anuwat  Churyen   Research Report of Maejo University. 2015.7. การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน.  ณฤพล  อัฐวงศ์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  98 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช44. 03 Development of Information for Enhance the Competitiveness of Home Stay. Naruphol  Attawong. Research Report of Maejo University. 2015.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัย มข ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๗วารสารเศรษฐกิจการเกษตร.ฉบับประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๗วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗อนุสารอุดมศึกษา.ฉบับประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕8จดหมายข่าว วช.ฉบับประจำเดือน  ธันวาคม  2557 – มกราคม  2558อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  2558Green Research January 2015KMITL July – December 2013KMITL January – June 2014ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
28 พฤษภาคม 2558     |      2279
รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. มนตรี  สิงหะวาระ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  213 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 69       An Optimization of factors input Allocate for the Biofuel in the Northern of Thailand.Montri  Singhavara.  Maejo University. 2015. 2. ระบบโลจิกติกส์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ( Royal Coast ) ในจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยง.  พัชรี  หล้าแหล่ง.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  101 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 71                                                                                               Logistic System with Development : Royal Coast Tourism in Chumphon Province and the Connection Area. Patcharee  Lalang.   Maejo University. 2015. 3. คู่มือดูนกออนไลน์.  อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  56 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 72.                                                                          A Guide to the Birds Online .Uthaiwan  Sriwichai.  Maejo University. 2015.4. กระบวนการถ่ายทอดระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร.  เบญจมาศ  ณ ทองแก้ว.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  134 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 73.Interpretive System to Communicate Process for Tourism at Koh Phithak, Chumphon Province. Benjamas  Na thongkaew.  Maejo University. 2015. 5. คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  78 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /ช45. 01                              People’s Sustainability of Life Quality through Philosophy of Sufficiency Economy in Kunlayaniwattana District, Chiang Mai, Thailand.Raphassorn  Kongtanajaruanun.  Maejo University. 2015.   6. คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. ชัช  พงษ์ศิวัฒน์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  80 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช45.02.                                                                                                          People’s Sustainability of Life Quality through Philosophy of Sufficiency Economy in Maeai District, Chiang Mai, Thailand. Chat  Pogsivat.   Maejo University. 2015. 7. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพืชผักเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน.  ทัดพงษ์  อวิโรธนานนท์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  67 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42. 10.                                                                                                     Economic Worthiness of Organic Vegetable Agriculture Business By the Use of Earthworms Compost. Thatphong   Awirothananon.  Maejo University. 2015. 8. การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร.  วีณา  นิลวงค์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  60 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42.09.Study on the Quality and Application of Vermicompost for Agricultural Production. Weena Nilawonk.  Maejo University. 2015. 9. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์.  ธนรักษ์  เมฆขยาย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 129 หน้า.เลขเรียกหนังสือ2557/ช35.06.       The Integrated Research to Organic Farmer’s Group Development and Organic Farm Management, According to Sufficiency Economy Philosophy in San-sai District, Chiang Mai Province Organic Farming System.  Tanarak  Meckhayai.  Maejo University. 2015. 10.  การฟื้นฟูแหล่งนิเวศน์ผักหวานป่าเพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจกับชุมชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ์. ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ สกอ.-57-007The Restoration of Forest Ecology System on Melientha suavis   Pierre. For Extension to community at Maejo University Phrae Camus. Thanakorn  Lattirasuvan. Maejo University Phrae Camus. 2015. 11. การใช้ประโยชน์เชื้อราโรคแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่นควบคุมเพลี้ยไฟพริก [ scirtothrips dorsalis Hood  [Thysanoptera: Thripidae ]  และการประเมินประโยชน์ของเชื้อราเหล่านั้น.  ดร.ศมาพร  แสงยศ.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.    เลขเรียกหนังสือ สกอ.-57-003                       [ Utilization of indigenous entomopathogenic fungi to control chili thrips, Scirtothrips dorsalis Hood [thysanoptera:Thripidae ], and their benefit assessment ]. Ms. Samaporn  Saengyot. Maejo University. 2015. วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗วารสารเศรษฐกิจการเกษตร.ฉบับประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕8อนุสารอุดมศึกษา.ฉบับประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕8จดหมายข่าว วช.ฉบับประจำเดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
2 มีนาคม 2558     |      2082
รายชื่อหนังสือใหม่ มกราคม 2558(New Item January 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University) 1. การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจไทย. มธุรส  ชัยหาญ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  94 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 56Biological Control of Bacterial Leaf Blight Disease in Thai Economic Rice Mathurot chaiharn.  Maejo University.2015.2. รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงในการค้า. ณัฎฐ์พัชร  เถียรวรกานต์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  23 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 57Type of Hive for Promoting commercial Meliponiculture.  Nutpachara  Theanworrakang   Maejo University.3. ทัศนคติการรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออาหารไทย 2557.  ธรรญชนก  คำแก้ว.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  93 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 58                                                                       Tourists Attitude, Food Safety Perception and Awareness, and Satisfaction with Thai Food at Chiang Mai Destination.    Thanchanok  Khamkaew.   Maejo University.         4. การศึกษาคุณภาพดินในแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบเดิมเพื่อการปรับปรุงคุณ ภาพการผลิตข้าวอินทรีย์.  สมคิด  ดีจริง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  83 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 59.Study of organic and conventional rice soil quality for improvement of organic rice production Somkid   Deejing.  Maejo University. 5. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์เพื่อการคัดคุณภาพลำไยอบแห้งทั้งผล.  พูนพัฒน์  พูนน้อย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  32 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 60.               Development of a Computer Vision System for Grading of Dried Longan Fruit.  Poonpat  Poonnoy.  Maejo University. 6. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบน.  อายุส  อยู่เย็น.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  91 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 61                              The Development of Marketing Ecotourism Strategy in Upper Northern Thailand.  Ayooth  Yooyen.  Maejo University. 7. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตของการปลูกผักอินทรีย์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ในสภาพโรงเรือน และนอกโรงเรือน.  ประสิทธิ์ กาบจันทร์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  21 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 62.                  A Comparative Study of Cost and Organic Vegetable Yields Responding to Organic Fertilizer Inside and Outside Glasshouse.  Prasit  Kabchan.  Maejo University. 8. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย  การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า.  ชนิตา  พันธุ์มณี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  82 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 63.Guidelines on Improvement of Organic Arabica Coffee Farmers Potential in the Northern of Thailand : The Applications of Value Chain Concept.  Chanita  Panmanee.  Maejo University.9. ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชอินทรีย์.  วาสนา  วิรุณรัตน์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  33 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 64.                                                                 Effect of Organic Fertilizers on the Changes of some Soil Chemical and Physical Properties in Organic Farming System.  Vassna  Viroonrat.  Maejo University. 10. เทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วชนิดโฟลอินเจคชั่นเคมิลูมิเนสเซนต์ เพื่อการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารบางชนิด.  ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  42 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 65               Ultrasound-enhanced flow injection chemiluminescence for determination of selected food contaminants in a miniaturized analytical system.  Sakchai  Satienperakul.   Maejo University.       11. การเตรียมเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  58 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 67.                                                                          Preparation of Biodegradable Modified Cellulose Films from Agricultural Waste under Microwave Energy.  Usarat  Ratanakamnuan.   Maejo University.     12. ผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ในบ่อปูพื้นพาสติก. ยุทธนา  สว่างอารมณ์.  ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  57 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 68.            Effect of Nile Tilapia’s salinity tolerance Culture and White shrimp [ penaeus vanamei ] in Polyetylene Pond.   Yutthana  Savangarrom.   Maejo University.                                                                                                                      วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับประจำเดือน  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
3 กุมภาพันธ์ 2558     |      1869
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2557(New Item December 2014)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจนและการโน้มต้นต่อการแสดงออกเพศดอกของมะละกอเรดเลดี้ต้นกระเทย. วรินทร์  สุทนต์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  20 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 52      Influence of Environmental Factors, Soil Moisture Content, Leaf Nitrogen Content, and Bending on Sex Expression of Flower of ‘Red Lady’ Hermaphroditic Papaya. Warin Suthon;  Maejo University. 2014.2.การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร.       ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  85 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 53  Study on bioactive compounds from chlorate reducing bacteria for agricultural uses; Srikanjana  klayraung;  Maejo University. 2014.3. ภูมิสัณฐาน ประสิทธิภาพการเข้าถึงบนโครงข่ายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ลักขณา  สัมมานิธิ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  114 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 54 Morphology: Accessibility Efficiency of Circulation Network’s Eco University, Maejo University. Luxana  Summaniti;  Maejo University. 2014.              4.โปรแกรมตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย. วุฒิพล  คล้ายทิพย์   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  76 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 55Access Point Monitoring Program. Wuttiphon  Klaitip. Maejo University. 2014.5. รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                                                                             ------------------วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน  กันยายน   ๒๕๕๗วารสารวิจัยมข. ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๗วารสารวิจัยมข. ฉบับประจำเดือน กันยายน –ตุลาคม  ๒๕๕๗. ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)
6 มกราคม 2558     |      1541
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน กันยายน 2557
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า. ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  49 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 05               Development of increased value-added products from hybrid catfish. Thananun suphakitjanone. 2014. 2. การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [ Clatias gariepinus [Linnaeus. 1758 ] ] เพื่อ อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.  บัญญัติ มนเทียรอาสน์   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช43. 06Use of the “ Biological – Ways-of LifeSystem for Earth-Musty Odors Reducing in the Catfish. Clarias gariepinus [Linnaeus. 1758]. Fillet for food safety and Environmental Friendly. Bunyurt montienart. 2014.3. กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน. อานัฐ  ตันโช. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 79 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42. 07                         Study on Soil Microbial Activities and Types of Organic Matter Affected by Various Earthworms and Vermicomposts. Arnut thuncho. 2014.4. การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย. สุลีรัก  อารักษณ์ธรรม. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  46 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42. 08                                                                                        Vermicompost Production from Local Thai Earthworms.  Sureerak arraktum. 2014.                      5. การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์. ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  26 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 06Application of local plant in diets formula for cost reduction Climbing perch [ Anabas testudineus ] culture. Thipsukon pimpimon. 2014. 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์.    ไพศาล  กาญจนวงค์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 121 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2557 /ช44. 01Development of Information System for Enhance the Competitiveness of Home Stay . Phaisal kanjanawong. 2014. 7. การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกรูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน. ศุภธิดา  อ่ำทอง. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  97 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 27.                                                            Study and Development of Organic Fertilizer form Glomalin – Related Soil Protein and Arbuscrlar - Mycorrhiza for Increase Resistant of Drought for Plant and Amendment Soil Quality. Suphatida aumthong. 2014. 8. การวิเคราะห์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม. พิทยา  สุนทราวงศ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  475 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 28.                                         An Analysis of Knowledge agricultural Local Wisdom. Phittaya sontrawong. 2014. 9. การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / การปลูกยางพาราเป็นพืชหนึ่งในระบบ. นคเรศ  รังควัต. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  55 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 29Sustainable Analysis of Agricultural Systems in Chiang Mai Province : Rubber – base Systems. Nakarate reungkawat. 2014. 10. การศึกษาความหลากหลายของนกเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูนกในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 30.The Study of Birds Diversities for Development of Bird Watching Activities In nong-yai King Project Chumphon Province. Chondarong thongsong. 2014. 11. การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่ายในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ. ศิราภรณ์  ชื่นบาน. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 90 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 31.               Carbon Dioxide Mitigation by Microalgae from Biogas. Siraporn chunban. 2014. 12. การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ. สุธรรม  อุมาแสงทองกุล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 94 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 32.Improvement of Database Quality and Study of the State of Knowledge on Plant Science Research by Using Subject Heading and Thesaurus Indexing System : a Case Study of National Orchid and Longan Database. Sutum aumasangthongkul. 2014. 13. ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. เริงชัย  ตันสุชาติ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 136 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 33.Value Chain of Nile Tilapia in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces. Reungchai thumsuchat. 2014.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)
2 ตุลาคม 2557     |      1499
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2557 (New Item August 2014)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ1. การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง. แสงทอง  พงศ์เจริญกิต.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  37 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /23Sangtong Pongchareunkit. 2014. Expression Study of Heat Shock Transcription Factor Genes for Development of Thai Rice Varieties with Heat Tolerance. 2. การพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ.  ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  118 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 24       Praseart Junyasuphab. 2014. Forecasting on Cultivated Area and Production Yield of Rubber Trees in Northern Thailand. 3. การระบุสปีชีส์ของเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real – time PCR. เรือนแก้ว  ประพฤติ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  57 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 25                           Reunkaew Praprud. 2014. Rapid Identification of Poisonous Mushroom Species by real-time PCR-based Technique. 4. การแพร่ทำลายของด้วงรังผึ้ง [ Small Hive Beetle ] และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต. ณัฎฐ์พัชร  เถียรวรกานต์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  38 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 26                                                                                            Nattaphat Tielrawarakan. 2014. Small hive Beetle Infestation and Physical Factors Effecting Growth.                         5. การเลี้ยงปลาหมอเพศเดี๋ยวเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางการค้า. จอมสุดา  ดวงวงษา.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  28 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 04Jomsuda Dongwongsa. 2014. Culture of Monosex  Females Climbing Perch [ Anabas testudineus ] for Commercialise.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม   ๒๕๕๗วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน  2557วารสารวิจัย เพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๗วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๗.วารสารจุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๗จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๗จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)
8 กันยายน 2557     |      1722
หนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2556
หนังสือใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วม. ศิริพร  พันธุลี.  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๔                                               Participatory Development of Agro-Tourism Based on Resources and local Wisdom of Mae-lai municipality.2. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. ชลิต  พงศ์ศุภสมิทธิ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๕                                                                                                             Yield  Evaluation Between Different Type of Cassumunar ginger [ Zingiber cassunumar Roxb.] Rhizome.3. การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ. ช่อทิพา  สกุลสิงหาโรจน์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๖    The use of agene for production of anthocyanin pigment as a marker gene in plant transformation and as a target gene for increased value in crop plants4. ผลสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยฝายชะลอน้ำเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ป่าไม้และลำธารในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. อรทัย  มิ่งธิพล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๗Proficiencies and Effects on Natural Flow Regime Caused by Check Dam on Plant Genetic Conservation Zone Huai Jo Low Hill Watershed  Sansai district Chiang Mai Province.5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์. กิตติกร  สาสุจิตต์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๒ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๖๘Feasibility Ethanol Cellulose Production from Wastes Residues.6. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลำไย จังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี. สายสกุล  ฟองมูล.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า.เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๙A Comparative Study on Agricultural Labor Management of Longan Farmers in Chiang Mai and Chantaburi  Provinces.7. ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัสวานาเคตที่เตรียมโดยวิธีโซโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบคอบโรฟินอยในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม. ภูสิต ปุกมณี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๔หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๐                                                                                 The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol Compound in Natural Water from the Activity of Agriculture.8. การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้. พัชรี หล้าแหล่ง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๑ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๑                                                   Study in Quality of Life and Factors Influencing Quality of Life of Oil Palm Farming in South of Thailand.9. การออกแบบถังปฎิกรณ์ชีวภาพในการสังเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำไย. นงคราญ  พงศ์ตระกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๒Bioreactor design for fructooligosaccharide synthesis from longan.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน ตุลาคม   ๒๕๕๖ วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๖วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖ วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖Thai Journal of Genetics; Jan – June; 2013.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
12 พฤศจิกายน 2556     |      1176
หนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม 2556 รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ 1. การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดเลคติกจากแป้งโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ.   สมคิด ดีจริง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๕๕Isolation and Screening of Direct Lactic Acid Producing Microorganisms from Starch for Reduction Cost of  Bioplastic Production.2. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๖ Sustainable Tourism Resources Management by Using Green Map as a Tool for Development, Mae Tang, Chiang Mai, Thailand. 3. อิทธิพลของต้นตอและตอกลางที่มีผลต่อการออกดอกของลำไยอินทรีย์ . นพดล  จรัสสัมฤทธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๗     Effects of Rootstock and Interstock on Flowering of Organic Longan [ Dimocapus Longan Lour.] 4. การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. ภูษณิศา เตชเถกิง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๘   The Development of local Entrepreneur and Tourism by Community in Ampure Sankampange, Chiang Mai. 5. การเพิ่มมูลค่าถั่วเหลืองและถั่วเขียวผิวมันโดยใช้ผลิตเป็นไอสกรีมซินไปโอติก. ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๕๙ Value-added of soybean and mung bean by using in symbiotic ice cream production. 6. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอตเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.  จีราภรณ์  อินทสาร.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๐ Utilization of Phosphate Solubilizing Microorganism under organic Longan Production in the Northern Region of Thailand. 7. ผลของภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกำลังการผลิตเบื้องต้นและผลผลิตของปลานิลในบ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. ภานรินทร์  ปรีชาวัฒนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๑                                                                                   Effects of Climate Change Situation on Primary Productivity and Nile tilapia Production in Intensive Fish-farming Ponds under the Sufficiency Economy. 8. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๒                                                                   Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Agricultural Project Training 9. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น / กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่. วาสนา สุขกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๑๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๓ Local Conflict Management Model :  a Case Study of Maekhan Dam Project, Chiang Mai Province. วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖ วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖วารสารปาริชาต ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖ จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน มกราคม   ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน   ๒๕๕๖ฟ้าสวย น้ำใส ฉบับประจำเดือน สิงหาคม   ๒๕๕๖Agricultural Research ; March 2013.Green Research ; September  2013.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
11 เมษายน 2556     |      2722
ทั้งหมด 5 หน้า