ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
หนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2557
หนังสือใหม่ เดือน มกราคม 2557รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การแยกเชื้อแบคทีเรียออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์.  ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง.              รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๙. ๐๕                                                                 วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2557     |      893
แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องสมุดงานวิจัย และกำหนดการเปิดให้บริการ
เป็น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศแจ้งย้ายห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนื่องจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานจากชั้น 3 อาคารเทพประสงค์วรยศ(ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมนานาชาติ)เป็น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทคเยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอปิดการให้บริการรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดสถานที่และจะพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจต่อไป ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2557โดยการให้บริการรายงานวิจัยทางเวบไซต์ยังให้บริการตามปกติ แต่อาจล่าช้าในการให้บริการข้อมูลออนไลน์ใหม่ล่าสุดเดือนมกราคมค่ะพัชราภรณ์ ณ นคร
14 มกราคม 2557     |      2037
หนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน. สมคิด  แก้วทิพย์.  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๓                                                                The Analyses of Efficiency and Factors Affecting Efficiency of Agricultural Cooperatives in Upper Northern Thailand. 2. เศรษฐกิจฐานชีวภาพ : องค์ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน. สินธุ์  สโรบล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๕๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๔                                                                                                             Biological-based Economy : A Body of knowledge and Community-based Management in the Upper Northern of Thailand. 3. รูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. นิศาชล  ลีรัตนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๕ Green Consumption Pattern : Chiang Mai, Thailand. 4. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหน่อและการพัฒนาเป็นต้นกล้าผิดปกติของปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก. รังสิวุฒิ  สิงห์คำ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๖ The Relation Between Shoot Number and Growth of Abnormal Seedling in Oil Palm at  Pre – nursery and Main – nursery. 5. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้างในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ปิยะนุช  จันทรัมพร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๗๗ Compare Growth Between 6 Varieties of Oil Palm in to Desert Shrimp Pond At The Ages of Third and The Fourth Year. 6. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๕ หน้า.เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๘ Compare Growth and Yield Between 6 Clones of Oil Palm At The Ages of Third and The Fourth Year. 7. การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในหลอดไฟไดโอดเปล่งแสงโดยเทคนิคการจัดการควบคุมความร้อน.  นัฐพร  ไชยญาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๙                                                                                Electrical Energy Reduction in Light Emitting Diode [ LED ] Bulb by Thermal Control Management [ TCM ] Technique. 8. การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต. สุพัตรา  วงศ์แสนใหม่. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๑ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๐                                                         Development of Carbon Dioxide Absorbent from Barium Orthotitanate Powders. 9. การออกแบบสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว. พันธุ์ระวี  กองบุญเทียม. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๘๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๑ Environment design to reduce Heat Impact of Siteelements. 10. ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๒                           The Evaluation and model for Suitable Tourism of Ban nai rai Community and Related Area. 11. การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากลูมาลีน – สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน. ศุภธิดา  อ่ำทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๙๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๓                                                                                                                        Study and Development of Organic Fertilizer form Glomalin – Related Soil Protein and Arbuscular – Mycorrhiza for Increase Resistant of Drought for Plant and Amendment Soil Quality. 12. การเตรียมเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๔                                                                                                                                                 Preparation of Biodegradable Modified Cellulose Films from Agricultural Waste under Microwave Energy. 13. การหาลำดับและศึกษาประสิทธิภาพของ antisense oligodeoxynucleotide  ที่จำเพาะต่อ transforming growth factor beta  ของสุกร. วศิน  เจริญตัณธนกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๕  Sequence determination and efficacy evaluation of antisense oligodeoxynucleotide specific for porcine transforming growth factor beta. 14. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา  สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่. สุรชัย  กังวล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๖Strengthening in Loan Management of the Micro – Financial: A Case Study of Agricultural Co-operative in Chiang Mai Province. 15.การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและอาหารปลอดภัย. สุดาพร  ตงศิริ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๔๓ . ๐๑Eco friendly aquaculture for food safety and value added of fishery resources. วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
13 มกราคม 2557     |      2139
หนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2556
หนังสือใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วม. ศิริพร  พันธุลี.  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๔                                               Participatory Development of Agro-Tourism Based on Resources and local Wisdom of Mae-lai municipality.2. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. ชลิต  พงศ์ศุภสมิทธิ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๕                                                                                                             Yield  Evaluation Between Different Type of Cassumunar ginger [ Zingiber cassunumar Roxb.] Rhizome.3. การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ. ช่อทิพา  สกุลสิงหาโรจน์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๖    The use of agene for production of anthocyanin pigment as a marker gene in plant transformation and as a target gene for increased value in crop plants4. ผลสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยฝายชะลอน้ำเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ป่าไม้และลำธารในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. อรทัย  มิ่งธิพล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๗Proficiencies and Effects on Natural Flow Regime Caused by Check Dam on Plant Genetic Conservation Zone Huai Jo Low Hill Watershed  Sansai district Chiang Mai Province.5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์. กิตติกร  สาสุจิตต์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๒ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๖๘Feasibility Ethanol Cellulose Production from Wastes Residues.6. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลำไย จังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี. สายสกุล  ฟองมูล.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า.เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๙A Comparative Study on Agricultural Labor Management of Longan Farmers in Chiang Mai and Chantaburi  Provinces.7. ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัสวานาเคตที่เตรียมโดยวิธีโซโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบคอบโรฟินอยในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม. ภูสิต ปุกมณี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๔หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๐                                                                                 The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol Compound in Natural Water from the Activity of Agriculture.8. การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้. พัชรี หล้าแหล่ง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๑ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๑                                                   Study in Quality of Life and Factors Influencing Quality of Life of Oil Palm Farming in South of Thailand.9. การออกแบบถังปฎิกรณ์ชีวภาพในการสังเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำไย. นงคราญ  พงศ์ตระกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๒Bioreactor design for fructooligosaccharide synthesis from longan.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน ตุลาคม   ๒๕๕๖ วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๖วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖ วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖Thai Journal of Genetics; Jan – June; 2013.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
12 พฤศจิกายน 2556     |      1150
หนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม 2556 รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ 1. การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดเลคติกจากแป้งโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ.   สมคิด ดีจริง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๕๕Isolation and Screening of Direct Lactic Acid Producing Microorganisms from Starch for Reduction Cost of  Bioplastic Production.2. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๖ Sustainable Tourism Resources Management by Using Green Map as a Tool for Development, Mae Tang, Chiang Mai, Thailand. 3. อิทธิพลของต้นตอและตอกลางที่มีผลต่อการออกดอกของลำไยอินทรีย์ . นพดล  จรัสสัมฤทธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๗     Effects of Rootstock and Interstock on Flowering of Organic Longan [ Dimocapus Longan Lour.] 4. การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. ภูษณิศา เตชเถกิง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๘   The Development of local Entrepreneur and Tourism by Community in Ampure Sankampange, Chiang Mai. 5. การเพิ่มมูลค่าถั่วเหลืองและถั่วเขียวผิวมันโดยใช้ผลิตเป็นไอสกรีมซินไปโอติก. ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๕๙ Value-added of soybean and mung bean by using in symbiotic ice cream production. 6. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอตเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.  จีราภรณ์  อินทสาร.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๐ Utilization of Phosphate Solubilizing Microorganism under organic Longan Production in the Northern Region of Thailand. 7. ผลของภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกำลังการผลิตเบื้องต้นและผลผลิตของปลานิลในบ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. ภานรินทร์  ปรีชาวัฒนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๑                                                                                   Effects of Climate Change Situation on Primary Productivity and Nile tilapia Production in Intensive Fish-farming Ponds under the Sufficiency Economy. 8. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๒                                                                   Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Agricultural Project Training 9. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น / กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่. วาสนา สุขกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๑๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๓ Local Conflict Management Model :  a Case Study of Maekhan Dam Project, Chiang Mai Province. วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖ วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖วารสารปาริชาต ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖ จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน มกราคม   ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน   ๒๕๕๖ฟ้าสวย น้ำใส ฉบับประจำเดือน สิงหาคม   ๒๕๕๖Agricultural Research ; March 2013.Green Research ; September  2013.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
11 เมษายน 2556     |      2690
หนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. ศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจจะจ่ายของผู้ประกอบการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในหมู่บ้านหัตถกรรมถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่. ชัช  พงษ์ศิวัฒน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๕๑Behavior and Willingness to pay of Entrepreneurs for Development Environment Sustainable Tourism in Tawai Handicraft Village hangdong District ChiangMai,Thailand.2. การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ. ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๒                                                         Synthesis of Zinc Oxide by Microwave Technique.3. ผลของผลิตภัณฑ์นมหมักด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก กรดแลคติก ต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ . มงคล  ถิรบุญยานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๓    Effects of Fermented Dairy Milk Products Using Probiotic Lactic Acid Bacteria Starters on Antiproliferation of Colon Cancer Cells.4. การประเมินความสามารถการต้านออกซิเดชันในผลไม้พื้นบ้านไทยบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่. อดิศักดิ์  จูมวงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๔  Evaluation of antioxidant capacity in some local Thai Fruits in Chiang Mai Province.5. การสร้างเครื่องอบแห้งเนื้อลำไย โดยประยุกต์ใช้คอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศ. สุรชัย  สัมภวมาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๒ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ สกอ. – ๕๔ - ๐๐๒Dehydration Longan with Air Compressor.6. การผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก. ประจวบ  ฉายบุ.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕.๑๐Environmental Friendly Closed-System for Nile Tilapia Commercial Production for Food Safety Level Exports.7. การเลี้ยงปลากดหลวงระบบหมุนเวียนน้ำร่วมกับระบบปลูกพืชไฮโดโพนิคส์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๓.๑๕        Catfish [ ictalurus punctatus ] Culture in an Integrated Cage-Cum-Pond with Hydroponics Systems for Food Safety and Minimizing Environmental Impacts.8. การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๔๐.๐๑                                                                  Value added of hybrid catfish strain with Cladophora spp. Supplemented pellet feedวารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม   ๒๕๕๖ อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๖ อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
10 สิงหาคม 2556     |      3127
หนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์  แสงทอง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๙                                                                       ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่. เยาวนิตย์  ธาราฉาย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๐                                                                                                              ผลของการใช้อบเชย กานพูล ร่วมกับการบรรจุแบบสุญญากาศในการยืดอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของเนื้อปลาทับทิมรมควันเย็น เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร .วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓. ๑๓     การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.จงกล  พรมยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓.๑๔   การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล. ชนกันต์  จิตมนัส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕. ๐๙ รายงานกิจการประจำปี รอบปีบัญชี 2555 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๖ วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖ จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน , กรกฎาคม  ๒๕๕๖Agricultural Research; April 2013.ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
9 มีนาคม 2556     |      3231
หนังสือใหม่ เดือนกรกฏาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะมัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิตในระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์. เรวดี  วงค์มณีรุ่ง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๖การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของการให้บริการวิชาพื้นฐาน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. พัชรี  ยางยืน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๗แผนที่สีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน .สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๐๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๘    การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๙.๐๑  วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน   ๒๕๕๖ วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖  วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม    ๒๕๕๖วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษยศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน  ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
8 กรกฎาคม 2556     |      4057
หนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ำเสีย. ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๓๘                                                                     การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียเศษเปลือกมะม่วงสุกจากโรงงานอุตสาหกรรม. ธีรพงษ์  สว่างปัญญางกูร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔8 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๙                                                   การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย .เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๐    การศึกษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือลุ่มน้ำโขงเส้นทางเชียงของ – หลวงพระบาง.                 อุดมวิทย์  นักดนตรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๔๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๑  การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุ้งผ่าหลังแบบผีเสื้ออัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์. พูนพัฒน์  พูนน้อย รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ     ๒๕๕๖ / ๔๒เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อ . บัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๓        การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก จังหวัดแม่ทา.  จักรพงษ์  พวงงามชื่น.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๔                   การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่. เริงชัย  ตันสุชาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๕วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๕๖ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖  วารสารฟ้าสวย น้ำใส  ฉบับประจำเดือน มีนาคม   ๒๕๕๖ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่
7 กุมภาพันธ์ 2556     |      3787
หนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖Download Full TextDownload New listรายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย. ฉันทนา  วิชรัตน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๘ ๐๑                                                                     Classification of  Longan Germplasm and Breeding Program. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้ง และทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร  บุญปลอด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๒                                                    Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. “Daw”.ลำไย : ชื่อและที่มา .ภัทรธนิษฐ์  ศรีจอมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๓                                                                                                      Longan : Names and Origins.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย. ธีรนุช  เจริญกิจ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๔                                                                               Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ Dimocarpus Longan Lour.] การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาข้อมูลเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่. อุดมลักษณ์   ธรรมปัญญา.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /๓๕                                         Application of Geographic Information System for Database Development of Chiang Mai’sTourism Location Network.ศึกษาพารามิเตอร์ของน้ำเสียและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล / กรณีศึกษาโรงผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กภายในชุมชนของจังหวัดชุมพร. นางสาววิชชุดา  เอื้องอารี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๖                                               Investigation on Parameter of Wastewater and Wastewater Treatment from produced Biodiesel : Case study from small-sized plant produced Biodiesel in Chumphon Province.                 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาดุกลูกผสมที่ผ่านการบำบัดน้ำด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์. กมลวรรณ   ศุภวิญญู. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๗                   The Enhancing Potential in Hybrid Clarias Catfish culture to treat water with hydroponic system.                                                                                                 วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัย มข. ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม , เมษายน  ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๖จดหมายข่าว สวทช.  ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 1 January – June   2012.KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 2 July – December   2012.
6 มีนาคม 2556     |      4547
หนังสือใหม่ เดือนเมษายน 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .1. การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุพันธ์โรทีนอยด์. ฐิติพรรณ  ฉิมสุข. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 51 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๒๖Cytotoxic activity study of rotenoid derivatives . Thitiphan  Chimsook . Jiraporn Kitikul . 2013 . 51 p.2. การจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแม่สา ต. โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.วินิตรา  ลีละพัฒนา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 117 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๘                         Maesa Community Tourism Management Program through Sufficiency Economy Philosophy, Pongyang Sub district,Maerim District, Chiang Mai Province, Thailand. Winitra Leelapattana            , Weerapon Thongma  and Wiwat Prasansuk. 2013. 117 p.3. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. อารีย์  เชี้อเมืองพาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๙     Performance efficiency increasing of saving groups for self-dependence on economic and social in agriculture  community  follow in philosophy of sufficiency economic. Aree Cheamuangphan. Krisda Bhackdee. 2013. 68 p.4. การบังคับกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้าตกเครือบนลำต้น. นิคม  วงศ์นันตา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๐.                                                        Forcing Three Types of Banana [ hom Khai Namwa ] to Produce Bunch by Drilling a Hole on Midsection. Nikom wongnunta. 2013.31 p.5. การพัฒนาเคมิคอลบเซนเซอร์สำหรับวัดตะกั่วในน้ำผึ้งด้วยขั้วไฟฟ้าบิสมัทอะมัลกัม ท่อคาร์บอนนาโนปรับแต่งด้วยไคโตซานแบบเชื่อมไขว้  ธานินทร์  แตงกวารัมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑13 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๑       Development of chemical sensor for Pb in honey product using a bismuth amalgam-carbon nanotube modified with crosslinked chitosan. TANIN TANGKUARAM. MANOCH THANOMWAT. 2013. 113 p.6. ความยินดีที่จะจ่ายและความสามารถที่จะจ่ายได้สำหรับผักสดอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่.       ชนิตา  พันธ์มณี.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 95 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๒Willingness to Pay and Ability to Pay for Fresh Organic Vegetables of the Consumers in Chiang Mai Province. Chanita Panmanee, Raphassorn Kongtanajaruanun. 2013. 95           p.7. การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล.  เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  31 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๓                      Improvement of  male sterile line (A-line) marigold  via ovule culture. Chalermsri . 2013. 31 p.8. การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกวาเครือขาวในสูตรอาหารเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค . ยุทธนา  สว่างอารมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๔                                                                                                     The Enhancing Potential in Anabas testudineus Culture by Adding pueraria mirifica in the Fish Feed for Producing Safety Food for A Consumption.  Yutthana Savangarrom, Kamonwan   Suphawinyoo , SINCHAI  MANEEKAT. 2012. 66 p.                                                                                              9. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด. กระสินธ์  หังสพฤกษ์.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /ช๓๓ .๑๑                      Nursing of Giant Freshwater Prawn [ Macrobrachium rosenbergii ] in Closed Recirculating System. Krasindh  Hangsapreurke. 2013. 52 p.10. รูปแบบและอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกบนา [ Rana rugulosa ]  เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน . ณัฎฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓ .๑๒                                                                                 Suitable methods and feed to produce common lowland frog [ Rana rugulosa ] to be safe food for consumption and generate sustainable development. Nattakarn  Mukdajaturaphak, Chanagun Chitmanat , Jongkon Promya . 2013. 47 p.11. การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. สัญฌา  พันธ์แพง.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗ .๐๓                         Study and Create Database System of Organic Longan Business    Management in The Northern Region of Thailand. Sancha Panpeng, Winai  Bankomnate , Sudaranee . 2013. 90 p.ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การเจริญพันธุ์ของปลาดุกลำพัน. กฤษฎ์  พลไทย.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๗ (งานวิจัยนอกงบประมาณแผ่นดิน)                                                   วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยรามคำแหง ( สาขามนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๖ วารสารวิจัย รามคำแหง ( สาขาวิทยาศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๖  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๖อินไซด์ มจธ.  ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖จดหมายข่าว สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
5 สิงหาคม 2556     |      5616
หนังสือใหม่ เดือนมีนาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายชื่อหนังสือใหม่ดาวน์โหลดเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านอาหารปลอดภัย. บัญญัติ  มนเฑียร์อาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๑๗.การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ซับ. พหล ศักดิ์คะทัศน์.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๘.การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล.   ปิยะนุช  เนียมทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๙.การศึกษาขบวนการออริแกโนเจเนซีสของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ. จีระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๙ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๐.การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด.สมบูรณ์  ระดม.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๑.การปรับปรุงพันธ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์. / การทดสอบผลผลิตของหัวพันธุ์ชั่วที่ ๑ ของสายพันธุ์ใหม่ในสภาพไร่ . ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๒.การเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะเนื้อหาข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของสื่อมวลขนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน.  ลัดดา  จิตตคุตตานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๓.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฎิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา                    จังหวัด.เชียงใหม่. วิทยา  ดำรงเกียรติ์ศักดิ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๓๓ หน้า.          เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๔.การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด . ปณิดา    กันถาด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๕.รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี พ.ศ.  2556.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.  วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.  วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษย์ศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๖.วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖.จดหมายข่าว วช.. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๕.Agricultural Research; January ; February  2013.Green Research; February 2012.
4 มกราคม 2556     |      6783
ทั้งหมด 10 หน้า