ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
หนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายชื่อหนังสือใหม่กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ดาวน์โหลดรายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่. ปรานอม  ตันสุขานันท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๘๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๐๗.การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของโมลด์ปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับ.      รัชดาภรณ์  ปันทะรส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๐๘.การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ( ปีที่ ๒ )   แสงเดือน  อินชนบท. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๐๙.การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ำทิ้งโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ. มยุรา  ศรีกัลยานุกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๑๐.การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล. สถาพร  แสงสุโพธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๑.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศในจังหวัดเชียงใหม่. มนตรี  สิงหะวาระ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๒.ศึกษาแนวโน้มความต้องการการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม่.  ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๓.การรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่. กชกร  เจริญทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๔.การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือ . เสกสรร  สงจันทึก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๕.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี และกายภาพในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ตำบลแม่แก้ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. พิมพร  มณเทียรอาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๖.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. พัชรินทร์  สุภาพันธ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗.๐๒.การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในการะชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร.     เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /   ช๓๓.๑๐รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.  อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๖.ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ. ฉบับประจำเดือน มกราคม – มีนาคม   ๒๕๕๖.ลำไยสาส์น. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕.ข่าวสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.Thai Journal. Jan – June 2012.Thai Journal. July – December 2012.
1 มกราคม 2557     |      5798
หนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การประดิษฐ์ไมโครเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วสำหรับงานภาคสนามในน้ำผึ้ง ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.  ธานินทร์  แตงกวารัมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๘๗.การสรรหาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่. วราภรณ์  งามสุข. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๘.การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynuraauriculata Cass.  ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. ธวัลรัตน์   รัตนเดชานาคินทร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๙.การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ. ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๙๐.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ๖ สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้างในช่วงอายุปีที่ ๓-๔ ปี. ปิยนุช  จันทรัมพร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๑.เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๖ สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๗ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๒.การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่.  ปรัชมาศ  ลัญชานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๓.ต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ. จงกลบดินทรื แสงอาสภวิริยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๓๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๔.การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชุมพร. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๕.อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร. ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๙ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๖.ช่องพางการตลาดลำไยอินทรีย์ภายในประเทศและต่างประเทศ. จำเนียร  บุญมาก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗.๐๑.แผนธุรกิจและการพัฒนา นวัตกรรมชุดทดสอบ ELISA  สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคระบบทางเดินหายใจสุกร. ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช. รายงานผลการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๑๓๗ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ผ.๑๗๓.รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารวิจัยรามคำแหง (สาขาวิทยาศาสตร์) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม   ๒๕๕๕.  วารสารวิจัยรามคำแหง (สาขามนุษย์ศาสตร์) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม   ๒๕๕๕.  วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน ๒๕๕๕.  วารสารวิจัย มข. (สาขาวิทยาศาสตร์) ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๕.  วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๕.  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.Agricultural Research; October, November, December   2012.ดาวน์โหลด
2 เมษายน 2556     |      7622
หนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .โครงข่ายสีเขียวและความท้าทายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั่งในเมืองเชียงใหม่.  ดารณี  ด่านวันดี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๑๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๗๗.การแยกและคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอมไซม์เซลลูโลสจากมูลช้าง ม้า แพะ และโคอาลา. รัฐพร  จันทร์เดช. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๙.การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค. ปิยะนุช  เนียมทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๗๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๙.การลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม. ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๑ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๐.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่. นคเรศ  รังควัต. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๑.การแปลงเพศปลาหมอไทยด้วยเอสโตรเจนชนิดธรรมชาติ ( Premarin )  ให้ได้เพศเมียล้วน. จอมสุดา  ดวงวงษา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๒.โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน.    จีราภรณ์  อินทสาร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๓.การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน /  กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. ธรรญชนก  คำแก้ว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๙๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๔.ศึกษาศักยภาพของวัดในเขตเทศบาลตำบลของอำเภอโดยรอบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน / กรณีศึกษา  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยางเนิ้ง และแม่ริม. อัจฉรี เหมสันต์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๘๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๕.วัดร้าง ปัญหาและโอกาสนำหรับเมืองเก่าเชียงใหม่. แทนวุธธา  ไทยสันทัด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๒๖ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๖.รายงานประจำปี  2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.การปลูกสับปะรดตามแนวทางและวิธีการของเกษตรกร จ. ประจวบคีรีขันธ์. ( วิดิทัศน์ )วารสาร, ข่าวสารต่างๆจุฬาภรณ์วิจัย.  ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม   ๒๕๕๕.  อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.จุลสารบริหารธุรกิจ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.จดหมายข่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.ข่าว สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม   ๒๕๕๕.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.
1 กรกฎาคม 2556     |      7838
หนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ชุมชนแม่ทราย จ. แพร่.  ศิริพร  พันธุ์ลี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๖๗.โครงการศึกษาอุปสรรคและปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพื้นที่บ้านช้างเพื่อจัดทำแนวคิดและแผนในการแก้ไขเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง. เมธี  เงินคีรี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 88 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๘.การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส พีอาร์อาร์เอส ในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC – 145. วศิน  เจริญตัณธกุล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๙.การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัส [ Eucaltyptus camaldulensis Dehn. ]  โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแม่ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรังเขตพื้นที่จังหวัดแพร่. วรรณา  มังกิตะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๐.รูปแบบการจัดการที่พักสัมผัสชีวิตชนบท Homestay Managment ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนบ้านหม้อ ต. ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่. อรจน  แสนไชย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๑.การพัฒนาระบบระบายความร้อนวัสดุปลูกเพื่อการผลิตสตอเบอรี่นอกฤดู. ปรีดา  นาเทเวศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๘ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๒.ผลของจุลินทรีย์โปรไปโอติกส์เฉพาะถิ่นต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งโรคติดเชื้อในปลานิล. อุดมลักษณ์  สมพงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๓.การเพิ่มจำนวนลูกแพะเพศเมียโดยการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อที่ผ่านการคัดแยก. วิวัฒน์  พัฒนาวงค์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๔.การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเยาวชนในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. วัฒนา  วณิชชานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๕.การศึกษาความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ. สุรชัย กังวล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๑๔ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๗๖.การสร้างมูลค่าเพิ่มลำไยตกเกรด.  ณัฐวุฒิ  ดุษฎี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๘๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๓๔๐๔.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี  2555.ราชาศัพท์. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารงานวิจัยรามคำแหง ( สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ฉบับประจำเดือน  มกราคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕.  วารสารงานวิจัยรามคำแหง ( สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคม ) ฉบับประจำเดือน  มกราคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕.  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับประจำเดือน เมษายน - กันยายน  ๒๕๕๕.วารสารวิจัย มข.  ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๕.ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม   ๒๕๕๕.วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕.จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๕.   10.จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕.   11.อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๕.   12.Green Research,  November,   2012.ดาวน์โหลด
12 เมษายน 2555     |      8902
หนังสือใหม่ ตุลาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2555รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑.      การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ. ฐปน  ชื่นบาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๓๒.     การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย. ศิราภรณ์  ชื่นบาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๔.๓.     การศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้สารไกลซีนเบตาอีน เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและความทนทานของต้นกล้ามะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) ในสภาวะอุณหภูมิสูงและสภาวะเค็มจัด. สิริวัฒน์  สาครวาสี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๕๔.     พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซีส เพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพานิชย์. ธนวัฒน์  รอดขาว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๖.๕.     การศึกษาวิกฤตแรงงานภาคการเกษตร / กรณีศึกษาลำไย. สายสกุล  ฟองมูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๕๗.๖.      ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ ในเขต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. กิ่งขวัญ  แดงสุวรรณ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖0 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๘.๗.     สภาพการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผักพื้นบ้านของเกษตรกรในเขต อ.สันทราย จ. เชียงใหม่. ปวีณา  ลิมป์กาญจนวัฒน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ /๕๙.๘.     การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโพลีเบต้าไฮดรอกซีบลิวทิเรทจากของเหลือทิ้ง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ. สมคิด  ดีจริง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖0.๙.      การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไย โดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์. ทิพย์สุดา  ตั่งตระกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๑.๑๐.  การพัฒนาวิธีการสกัดแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ. อนรรฆนง  ศรีไสยเพชร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๒.๑๑.  บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านการเกษตร. วิไลพร  นามวงศ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙0 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๓.๑๒.การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธี ซอล – เจล เพื่อใช้ในการสลายตัวของฟีนอลและคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมจากทางภาคการเกษตร. ภูสิต  ปุกมณี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๔.๑๓. การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล. จีรนันท์  เสนานาญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๕.๑๔.  การสังเคราะห์สารกลุ่มเบนซิมิดาโซลเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราในมะเขือเทศ. อุทุมพร  กันแก้ว. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๖๖.วารสาร , ข่าวสารต่างๆ๑.      วารสารไทย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕.๒.     วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน สิงหาคม , กันยายน ๒๕๕๕.๓.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.๔.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.๕.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕.๖.      อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕.๗.     ACCESS September – November , 2012๘.     Agricultural Research : June – September , 2012
11 มิถุนายน 2555     |      8795
หนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ.๑. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล, ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 22 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๖.๒. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวจ้าวโดยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลข่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์ แสงทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๗.๓. การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ ( โครงการวิจัยปีที่ 2 ). ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๘.๔. ผลของการตัดแต่งกิ่ง ๕ รูปทรงต่อการผลิใบ การออกดอกและผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. สถาพร ฉิมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๙.๕. การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมุลพืชสมุนไพร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สมชาย อารยพิทยา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๔๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๐.๖. การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมของแผงโซล่าร์เซลล์ชนิดใหม่แบบพับงอได้. อัครินทร์ อินทนิเวศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๑.๗. การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใช้กากถั่วเหลืองจากกหมักมูลสุกรทดแทนแหล่งโปรตีนเพื่อลดต้นทุนการผลิต. ทองเลียน บัวจูม. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๕๒.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑. วารสารวิจัย มข. ( สาขามนุษย์ศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕.๒. วารสารวิจัย มข. ( สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕.๓. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕.๔. วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕.๕. ข่าว งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕.๖. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕.๗. KMITL; July – December 2012.๘. Agricultural Research; August; July; 2012.ดาวน์โหลดรายชื่อเอกสาร
11 กรกฎาคม 2555     |      6790
หนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 55
รายชื่อหนังสือใหม่ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ.๑.     การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย, ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ , รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๔.๒.     การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สักในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติ แม่ยม จังหวัดแพร่. คนิติน  สมานมิตร.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๕.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑.     วารสารวิจัย มข. ( สาขามนุษย์ศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม – กันยายน   ๒๕๕๕. ๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขาธุรกิจ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  –  ธันวาคม  ๒๕๕๕.๓.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๕.๔.     จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๕.๕.     จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน   ๒๕๕๕.ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม 2555     |      6619
หนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน กรกฎาคม 2555รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ.๑.     การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้, ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี , รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๓.๒.     ผลของชนิดฟอสเฟต เกลือ และความเป็นกรด ด่าง ต่อผลผลิตและคุณภาพของปลานิลแล่แช่แข็ง. สุดาพร  ตงศิริ.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๑๕.๐๕.๓.     การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด. กระสินธุ์  หังสพฤกษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/ช๓๓. ๐๘.๔.     การตรวจหาออร์ฟทูของเซอร์โคไวรัสในสุกรอย่างรวดเร็วด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์. นสพ. ดร. อรรณพ  สุริยสมบูรณ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. ๑๖๘.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑.     วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน, เมษายน   ๒๕๕๕.๒.     วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน   ๒๕๕๕. ๓.     วารสารวิจัย ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ –  พฤษภาคม   ๒๕๕๕.๔.     วารสารไทย ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม   ๒๕๕๕.๕.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๕.๖.      จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม   ๒๕๕๕.๗.    ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน   ๒๕๕๔. ๘.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม   ๒๕๕๕.๙.     ข่าวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๕.
11 กรกฎาคม 2555     |      6631
หนังสือใหม่ เดือน มิถุนายน 2555
รายชื่อหนังสือใหม่มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ.๑.     การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้, ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี , รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๓.๒.     สรุปผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔.๓.     “ทำงานวิจัยอย่างไรถึงใช้ประโยชน์ได้” โครงการ KM งานวิจัย.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน, มิถุนายน  ๒๕๕๕.๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขา วิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน  มีนาคม - เมษายน  ๒๕๕๕. ๓.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มีนาคม –  เมษายน  ๒๕๕๕.๔.     วารสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.๕.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๕.๖.      จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๕.๗.    ลำไยสาส์น ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๔. ๘.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.๙.     ข่าวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.๑๐.Thai Journal of Genetics.  July – Dec.  2011.๑๑.ACCESS.  June 2012.รายละเอียด
7 มีนาคม 2555     |      7243
หนังสือใหม่ เดือน พฤษภาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑.     การวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ. ชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง, อำนาจ  รักษาพล, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๔.๒.     การเพิ่มผลผลิตกุ้งฝอยในบ่อดินโดยใช้หอยเชอรี่ร่วมกับการใช้วัสดุหลบซ่อน, บัญชา  ทองมีงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๕.๓.     กระบวนการจัดตั่งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ใน อ.สันทราย      จ. เชียงใหม่, ธนรักษ์  เมฆขยาย.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๐๑  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๖.๔.         การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวมาตราฐานโดยวิธีการก่อกลายพันธุ์ด้วยลำอนุภาคในสภาพแปลงทดลอง. ประวิตร  พุทธานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๓๗.๕.         การพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิคส์และการอบรมผ่านเครือข่าย : เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, ลลิดา ภู่ทอง, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๘.๖.          กระบวนการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน : กรณีศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์, นพดล จรัสสัมฤทธิ์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๙.๗.        การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียนไดออกไซด์โดยวิธีโกล์พสามา, ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๐.๘.         การปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์แป้งในข้าวโพดเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมล็ดและผลผลิต,              ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๑.๙.          การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ ภาระหนี้สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้, พัชรี  หล้าแหล่ง, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๒.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑.     วารสารไทย ฉบับประจำเดือน, ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๔.๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขา มนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๔. ๓.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มกราคม –  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.๔.     จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๕.๕.     จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๕.๖.      Agricultural  Research.  Apill.  2012.
6 พฤษภาคม 2555     |      9864
หนังสือใหม่ เดือน เมษายน 2555
รายชื่อหนังสือใหม่เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑.     การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน – สมุนไพร เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. จิราพร  โรจน์ทินกร, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๒๙.๒.     ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร. ( งบประมาณ ปี ๒๕๕๒ ) กรผกา  อรรคนิตย์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๐  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๐.๓.     ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร. ( งบประมาณ ปี ๒๕๕๓ ) กรผกา  อรรคนิตย์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๓  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๑.๔.         การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลำไย                                          กรณีศึกษา / จังหวัดเชียงใหม่. จักรพงษ์  พวงงามชื่น. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๓๒.๕.         ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ. ชัชวิจก์  ถนอนถิ่น.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๓๓.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑.     วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร ฉบับประจำเดือน, กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕.๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขา มนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน  ๒๕๕๕. ๓.     วาสารวิจัย มข. ( สาขา วิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.๔.     วารสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม –  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.๕.     วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.๖.      จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม , สิงหาคม  ๒๕๕๔.๗.    อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.๘.     ข่าวสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน มกราคม  – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.๙.     สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๔๔ .๑๐.เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.๑๑.Green Research. Vol.8 No.20 Jan. 2011.๑๒.Agricultural  Research  March.  2012.รายงาน, และหนังสืออื่นๆ๑.     สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๔๔ .๒.     เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.๓.     การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว. ๒๕๕๔. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย .
5 กุมภาพันธ์ 2555     |      7723
หนังสือใหม่เดือน มีนาคม 2555
รายชื่อหนังสือใหม่มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑.     ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่. ณัฐพร  จันทร์ฉาย, รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๖.๒.     การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร. เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖  หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/ช๓๓ .๐๓.๓.         ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์. ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/ช๓๓.๐๔.๔.         การเลี้ยงปลากดหลวงระบบหมุนเวียนน้ำร่วมกับระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ช๓๓ .๐๕.๕.          การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ หัวข้อที่ 1.   การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั่วที่ 1 ของสายพันธุ์ใหม่จากต้นพืชปลอดเชื้อ ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๗.๖.          พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซิสเพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพาณิชย์. ธนวัฒน์  รอดขาว.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๘.๗.        ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดชุมพรและแนวทางในการพัฒนา. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๐๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๑๙.๘.         การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura aruiculata Cass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. ธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๒๐.วารสาร, ข่าวสารต่างๆ๑.     วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฉบับประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔  – มกราคม ๒๕๕๕.๒.     อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕.  ๓.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.๔.     วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน –  ธันวาคม  ๒๕๕๔.๕.     จดหมายข่าว วช.  ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ธันวาคม  ๒๕๕๔.๖.      ลำไยสาสน์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๔ – พฤศจิกายน ๒๕๕๔.๗.    วารสารประกันสังคม. ฉบับประจำเดือน มกรคม  ๒๕๕๕๘.     วิจโยสาร. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ - มกราคม  ๒๕๕๕๙.     Green Research. Vol.8 No.20 Jan. 2011.๑๐.Maejo  International . Vol. 5 No. 1 – 3.   2011.รายงาน, และหนังสืออื่นๆ๑.     รายงานประจำปี  ๒๕๕๔ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์.๒.     รายงานประจำปี  ๒๕๕๔  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.๓.     รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.๔.     รายงานการประชุมวิชาการ Symposium on ‘Fish in Research development’ A Satellite Symposium to 7th AOSCE Congress๕.     สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พ.ศ.  ๒๕๕๕.
11 กรกฎาคม 2555     |      8491
ทั้งหมด 10 หน้า