ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand
กมลวรรณ ศุภวิญญู . ยุทธนา สว่างอารมย์ , ณิชาพล แก้วชฎา . การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์และน้ำหมักชีวภาพโดยมีการเสริมปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตในน้ำ . 2557 .
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย . การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด . 2557
เกรียงไกร ราชกิจ.การมีเสถียรภาพและค่าเหมาะที่สุดของแบบจำลองระบบประสาท. 2557.PDF
จีรวัฒน์ นวนพุดซา. ศึกษาแนวทางการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย.2557.PDF
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . . การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล . 2557 .
ชนกันต์ จิตมนัส . เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน , ดวงพร อมรเลิศพิศาล , ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ , ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล , อุดมลักษณ์ สมพงษ์ , กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ , จอมสุดา ดวงวงษา . เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน . 2557
ชนิตา พันธุ์มณี . อัมรินทร์ คีรีแก้ว . แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย: การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า . 2557 .
ชัช พงษ์ศิวัตม์ . รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ . คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัรชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ . 2557 .
ชัช พงษ์ศิวัตม์,รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต.ศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจจะจ่ายของผู้ประกอบการในการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในหมู่บ้านหัตถกรรมถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.2557.PDF
ณัชวิชญ์ ติกุล . . แนวทางการพัฒนาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว . 2557 .
ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ วิสิทธิ์ ธนูอาจ การแพร่ทำลายของด้วงรังผึ้ง (Small Hive Beetle) และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต .2557 .
ณิชาพล แก้วชฎา. กมลวรรณ ศุภวิญญู , ยุทธนา สว่างอารมย์. ศึกษาการใช้กากสลัดปาล์ม และกากเยื่อใยปาล์มเพื่อการเพาะกล้าปาล์มที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน.2557.pdf
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ . วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ , เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน , ดวงพร อมรเลิศพิศาล . การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า . 2557
ธวัฒน์ สร้อยทอง.วัสดุคอมโพสิตด้วยเส้นใยธรรมชาติสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์.2557.
นคเรศ รังควัต . พนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์ . การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่: การปลูกยางพาราเป็นพืชหนึ่งในระบบ . 2557
นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ . วีณา นิลวงศ์ . การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ . 2557 .
นภัสถ์ จันทร์มี . รัชดาภรณ์ ปันทะรส . การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะเฉพาะของวอล์ลาสโทไนต์ที่เตรียมจากเพอร์ไลต์และเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง . 2557 .
นิตยา ใจทนง . . การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ-เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก . 2557 .
นิวุฒิ หวังชัย . เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ , จงกล พรมยะ , บัญชา ทองมี , ประเสริฐ ประสงค์ผล , สุดาพร ตงศิริ , ประจวบ ฉายบุ , บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , วิจิตรา แดงปรก . ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ . 2557
นิวุฒิ หวังชัย. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์. ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (geosmin และ MIB) ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา โดยใช้ปลานิลและถ่านไม้.2557.PDF
นิสรา กิจเจริญ .เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และสุดาพร ตงสิริ . แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์ . 2557 .
บัญชา ทองมี . . การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเลี้ยงร่วมกับปลาและพรรณไม้น้ำบางชนิด . 2557
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม , พิมพร มนเทียรอาสน์ . การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [Clarias gariepinus (Linnaeus, 1758)] เพื่ออาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม . 2557
บุญศิลป์ จิตตประพันธ์,ชลดรงค์ ทองสง , อำนาจ รักษาพล , เบญจมาศ ณ ทองแก้ว. การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร สถานะ ความ ต้องการ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น.2557.PDF
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว . อำนาจ รักษาพล , ชลดรงค์ ทองสง . กระบวนการถ่ายทอดระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร . 2557 .
ปณิดา กันถาด,ประสาทพร กออวยชัย , จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์. การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด ปีที่ 2. 2556.
ประสาทพร กออวยชัย . ปิยนุช จันทรัมพร , แวดีมัน แวแด , ฐิติมา ศรีพร . เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 5 – 6 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเลและในสภาพดินร่วนปนเหนียว . 2557 .
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์. การพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ. 2557.
ประเสริฐ ประสงค์ผล . จิราพร โรจน์ทินกร , จงกล พรมยะ . สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล . 2557
ปิยะนุช เนียมทรัพย์,พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ , มุจลินทร์ ผลจันทร์. การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล. 2557.PDF
ปิยะนุช เนียมทรัพย์,พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ , มุจลินทร์ ผลจันทร์. การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล. 2557.PDF
พัชรี หล้าแหล่ง . ภัทร์ธนกัลย์ ศารีรัศ . ระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (Royal Coast) กรณีศึกษาจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง . 2557 .
พิทยา สุนทราวงศ์ มาลี กาบมาลา . การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม .2557
ไพศาล กาญจนวงศ์ . ศรีกุล นันทะชมภู , สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์ . 2557
ภัทธนาวรรณ์ พรมนิ่ม . . การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายฟอสเฟตจากรากพืชของข้าวหอมมะลิแดง . 2557 .
ภูสิต ปุกมณี . จิราภรณ์ กิติกุล . การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารกำจัดแมลงเมทโธมิลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ . 2557 .
ยุทธนา สว่างอารมย์ . กมลวรรณ ศุภวิญญู , จรัส สมจิตร , ภราดร แก้วน้อย , นาถอนงค์ สุนทรหงษ์ , ฤทธิรงค์ แสนชนะ . ผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อปูพื้นพลาสติก . 2557 .
เริงชัย ตันสุชาติ . อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ธรรญชนก คำแก้ว , ชนิตา พันธุ์มณี . ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย . 2557 .
ลักษณา สัมมานิธิ . ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . ภูมิสัณฐาน: ประสิทธิภาพการเข้าถึงบนโครงข่ายสัญจรมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 2557 .
วราภรณ์ แสงทอง,สุภักตร์ ปัญญา. การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก.2557.PDF
วารินทร์ สุทนต์ . พัชราภรณ์ สุทนต์ , วรัญญู แก้วดวงตา , ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์ . อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน สารควบคุมการเจริญเติบโตเอ็นเอเอ และการจัดการต่อการแสดงออกเพศดอกของมะละกอเรดเลดี้ต้นกระเทย . 2557 .
วาสนา วิรุญรัตน์ . วีณา นิลวงศ์ ปรีดา นาเทเวศร์ และนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ . ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ . 2557 .
วิจิตรา แดงปรก,ทองลา ภูคำวงศ์.ผลของวิธีการทำแห้งต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis).2557.PDF
วิรันธชา เครือฟู . ภูสิต ปุกมณี . การพัฒนาฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง . 2557
วีณา นิลวงศ์ . สุชาดา สานุสันต์ . การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร . 2557
วีระพล ทองมา,วินิตรา ลีละพัฒนา , รดาพร ทองมา.เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.2557.pdf
วุฒิพล คล้ายทิพย์ . อุทัยวรรณ ศรีวิชัย , บรรพต โตสิตารัตน์ . โปรแกรมตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย . 2557 .
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง . ฐปน ชื่นบาล , ปิยะนุช เนียมทรัพย์ , นลิน วงศ์ขัตติยะ . การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร . 2557 .
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล . พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส , มาโนชย์ ถนอมวัฒน์ . เทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วชนิดโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนต์ เพื่อการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารบางชนิด . 2557 .
ศิราภรณ์ ชื่นบาล . ฐปน ชื่นบาล , รุ่งทิพย์ กาวารี . การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่ายในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ . 2557 .
ศิริพร พันธุลี . วัฒนา วณิชชานนท์ . การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ . 2557 .
ศุภิสรา สิงหบำรุง . ทนงศักดิ์ มณีวรรณ , พิภัทร เจียมพิริยะกุล , วินัย แสงแก้ว . วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมพืช โดยใช้สภาพอากาศ บนดอยอินทนนท์ แทนการควบคุมอุณหภูมิ . 2557 .
สถาพร แสงสุโพธิ์ . สมคิด แก้วทิพย์ . การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ . 2557
สมคิด ดีจริง . วรางคณา สงวนพงษ์ . การปรับปรุงดินเกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีทางชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวหอมอินทรีย์ . 2557 .
สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ . . การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต . 2557
สุลีรัก อารักษ์ธรรม,ศุภธิดา อ่ำทอง , วีณา นิลวงศ์.อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน. 2557.PDF
สุลีรัก อารักษ์ธรรม,ศุภธิดา อ่ำทอง , วีณา นิลวงศ์.อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน. 2557.PDF
หนึ่งหทัย ชัยอาภร,สรรเพชญ เที่ยงเกตุ.การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้.2557.
หยาดฝน ทนงการกิจ . พูนพัฒน์ พูนน้อย . การผลิตสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว . 2557 .
อานัฐ ตันโช,ศุภธิดา อ่ำทอง , สุชาดา สานุสันต์ , วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์.ศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน.2557.PDF
อานัฐ ตันโช,ศุภธิดา อ่ำทอง , สุชาดา สานุสันต์ , วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์.ศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน.2557.PDF
อุดมลักษณ์ สมพงษ์ . ยุวดี พีรพรพิศาล . ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nostoc และ Nostochopsis เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมในปลาสวยงาม . 2557
อุทัยวรรณ ศรีวิชัย . ลัดดาพร ละออง , ชลดรงค์ ทองสง , ศรีกุล นันทะชมภู . คู่มือดูนกออนไลน์ . 2557 .
อุทัยวรรณ ศรีวิชัย,วุฒิพล คล้ายทิพย์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2557.PDF
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ . อรุณี คงดี . การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ . 2557 .

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร.0-5387-3423